logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

 

cytologia

mammo

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 18 03

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2017r., poz.125 t.j.);
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza
    i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474).

 

Marszałek województwa zapewnia organizację, finansowanie i odpowiednie warunki odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa.

 

Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

Staż lekarza obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinach: chorób wewnętrznych, pediatrii (w tym neonatologii), chirurgii ogólnej (w tym chirurgii urazowej), położnictwa i ginekologii, psychiatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz w dziedzinie medycyny rodzinnej w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.

Staż lekarza dentysty obejmuje przede wszystkim staż cząstkowy w dziedzinie stomatologii (z uwzględnieniem stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej, periodontologii, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej) oraz medycyny ratunkowej.

Staż lekarza i lekarza dentysty obejmuje również szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego.

Ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza, sposób odbywania
i dokumentowania stażu podyplomowego, wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji programu stażu przez te podmioty oraz wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady finansowania i organizacji stażu podyplomowego, określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 474).

 

Staż lekarza trwa 13 miesięcy, natomiast staż lekarza dentysty – 12 miesięcy. Każdego roku staż rozpoczyna się 1 października lub 1 marca i kończy uzyskaniem zaliczenia od koordynatora stażu.

Lekarz odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat.

Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

 

Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje do odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy dentystów, którym przyznała prawo wykonywania zawodu i których wpisała na listę członków izby.

 

Przedłużenie czasu trwania stażu podyplomowego następuje na okres realizacji tej części programu stażu podyplomowego, która nie została zrealizowana,
w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską. Nie przedłuża się czasu trwania stażu podyplomowego, jeżeli od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu upłynęło 5 lat.

WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH  DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

Wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów dokonuje się na wniosek podmiotu leczniczego, według wzoru zamieszczonego poniżej (Wzór Nr 1 - Wzór Nr 2)

 

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów  na terenie województwa podkarpackiego znajduje się poniżej ( Tab.1- Tab. 4):

 

Statystyka

Odwiedza nas 736 gości oraz 0 użytkowników.