191210 komitetW Rzeszowie rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja. Po raz pierwszy odbywa się na Podkarpaciu. Jedną z decyzji, jakie podjął pierwszego dnia Komitet jest zatwierdzenie do realizacji polsko-słowackiego projektu drogowego za ok. 23 mln złotych, którego liderem jest województwo podkarpackie.

Posiedzenie otworzył marszałek Władysław Ortyl, który mówił o znaczeniu Programu Polska-Słowacja dla rozwoju przygranicznych obszarów obu państw. Podkreślał także wagę nawiązanych w trakcie realizacji wspólnych projektów dobrosąsiedzkich relacji.

- Zawsze podkreślam, że choć Program Polska-Słowacja jest mały co do zakresu, to wielki co do jego efektów – mówił marszałek Ortyl.

W ramach X posiedzenia Komitetu zaplanowano m.in. omówienie stanu wdrażania programu w poszczególnych osiach oraz zatwierdzenie projektów drogowych. W ramach trzeciego naboru wniosków w ramach osi „Zrównoważony transport transgraniczny” zostały zgłoszone cztery projekty, w tym jeden, którego liderem jest województwo podkarpackie, a dokładniej Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Za ok. 23 mln złotych modernizowana będzie droga po polskiej i słowackiej stronie. Na Podkarpaciu będzie to 6-cio kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej 993 pomiędzy miejscowością Pielgrzymka a Nowym Żmigrodem.

Wśród uczestników posiedzenia Komitetu są przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze Słowacji, a także słowackiego resortu finansów. Są też dyrektorzy merytoryczni urzędów marszałkowskich z Podkarpacia, Śląska i Małopolski oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej. Obecny jest także konsul generalny Słowacji Tomáš Kašaj i Ján Ferenčak z Europejskiego Komitetu Regionów.

W ramach posiedzenia Komitetu omawiana będzie realizacja projektu Szlak Kultury Wołoskiej i Szlak Historycznych Receptur, a o Szlaku obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim będzie przedstawiona prezentacja multimedialna.

Celem Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego na obszarach przygranicznych Polski i Słowacji. Program ma dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 155 mln euro. Łączny budżet programu to dokładnie 182 352 941 euro Przewidywany poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie do 85% ich kosztów kwalifikowalnych.

Beneficjentami mogą być np. organy administracji rządowej i samorządowej ich związki i stowarzyszenia, instytucje oświaty i szkoły wyższe, organizacje pozarządowe non-profit, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, a także związki wyznaniowe.

Program ma trzy osie:

  • I - ochrona i rozwój transgranicznego środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturalnego
  • II - zrównoważony transport transgraniczny (sieć transportowa, transport multimodalny)
  • III - rozwój edukacji transgranicznej i kształcenia ustawicznego

W ramach programu na terenie województwa podkarpackiego realizowane są 23 projekty, w ramach których do naszego regionu trafiło 16,77 mln euro (14 projektów I OP – 6,88 mln euro, 4 projekty II OP – 8,93 mln euro, 5 projektów III OP – 0,96 mln euro)

Ponadto, realizowane są 2 projekty parasolowe Euroregionu Karpackiego Polska w ramach których zatwierdzono do realizacji 61 mikroprojektów (56 OP1, 5 OP3) o łącznej wartości dofinansowania 3,72 mln euro.

Monika Konopka

fot.Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP