170928 ocedOrganizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) zorganizowała w Polsce Wschodniej, w dniach 24 – 28 września, wizytę studyjną w ramach projektu OECD „Supporting Decentralisation in Ukraine” dla wybranej grupy ukraińskich decydentów politycznych, aby mogli poznać doświadczenia polskich miast i regionów w skutecznym świadczeniu usług publicznych na poziomie lokalnym.

OECD jest ważną międzynarodową, międzyrządową organizacją gospodarczą, skupiającą 34 wysoko rozwinięte państwa, w tym od listopada 1996 r. Polskę, które łączy akceptacja dla zasad demokracji i gospodarki rynkowej. OECD stwarza także państwom członkowskim okazję dzielenia się informacjami oraz weryfikacji doświadczeń w sferze polityki narodowej i legislacji, jak również metod zarządzania gospodarką i innymi dziedzinami.

W środę  27 września delegacja ukraińskich samorządowców, przedstawicieli organizacji OED oraz MSZ RP została podjęta w Urzędzie Marszałkowskim oraz powitana przez Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Bogdana Romaniuka. Pracownicy UMWP podzielili się doświadczeniami w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, kwestii lokalnych finansów, kształtowania budżetu jednostek samorządu terytorialnego, organizacji transportu publicznego, gospodarki ściekami i odpadami.
Zwieńczeniem dnia był „Okrągły Stół” z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, będący dyskusją nt. wyzwań związanych z  dostarczaniem usług publicznych w obszarze transportu oraz zarządzania odpadami na poziomie lokalnym oraz możliwościami współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządowymi.
 
 
Piotr Kwaśniak
Kancelaria Zarządu/oddział współpracy międzynarodowej
fot. M.Mielniczuk/BP UMWP