„Eskapada na książęcym szlaku” oraz „Szlak Kultury Wołoskiej” to kolejne przedsięwzięcia na rzecz dziedzictwa kulturowego pogranicza Polski i Słowacji. Dziś w obecności m.in. członka zarządu województwa podkarpackiego Stanisława Kruczka zostały podpisane umowy o dofinansowaniu tych zadań na łączną kwotę blisko 3 mln euro.

Podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił, że zadania będą finansowane w ramach Program Interreg, którego celem jest współpraca transgraniczna Polski i Słowacji. - Wartość programu to 155 milionów euro. Mogą korzystać z niego m.in. organy administracji rządowej, samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

Dziś jesteśmy świadkami podpisania umowy na dwa kolejne projekty, które przyczynią się do rozwoju kulturalnego i turystycznego polsko-słowackiego pogranicza.  Planowane przedsięwzięcia wpisują się w pozytywny trend. Od kilku lat jesteśmy świadkami wzrostu znaczenia kulturalnego, turystycznego i gospodarczego całego regionu Karpackiego – mówił Stanisław Kruczek.

Członek zarządu województwa podkarpackiego zwrócił uwagę na fakt, że współpraca pomiędzy państwami, regionami i samorządami z Europy Środkowej układa się coraz lepiej i przynosi wymierne rezultaty Polakom, Słowakom i innym narodom.

Projekt „Eskapady na książęcym szlaku” będzie realizowany przez miasta Jarosław oraz Svidnik (Słowacja). Samorządy dzięki pozyskanym środkom zrewitalizują parki, miejsca atrakcyjne turystycznie, miejsca wypoczynku, zarówno biernego, jak i aktywnego, a także miejsca promocji bogactwa przyrodniczego i nieznanego szerzej dziedzictwa kulturowego miast partnerskich i całego pogranicza polsko-słowackiego. Działania nieinwestycyjnie będą się skupiać na wypromowaniu powstałego w ramach projektu produktu turystycznego, promocji dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego.

Natomiast „Szlak Kultury Wołoskiej” to koncepcja Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia ProCarpathia.  Rezultatem projektu ma być wytyczenie szlaku turystyki kulturowej, prezentującej  się w równowadze z wartościami naturalnymi - dziedzictwo kulturowe osadników wołoskich, jednych z „Ojców Europy”. Równorzędnie do tworzenia szlaku, prowadzone będą działania w ramach Uniwersytetu Karpackiego – popularyzujące kulturę wołoską oraz jej znaczenie dla lokalnych społeczności. Uzupełnieniem działań będą spotkania na Wołoskim szlaku – imprezy pełniące rolę edukacyjno-promocyjną, podnoszące poziom wykorzystania lokalnego dziedzictwa.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli także Ivan Skorupa Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, Ewa Leniart wojewoda podkarpacki, poseł na Sejm Wojciech Buczak, władze Svidnika oraz Jarosławia, przedstawiciele Stowarzyszenia ProCarpathia.

Jakub Czarnota
Kancelaria Zarządu