Propozycje projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz formy wsparcia dla ukraińskich żołnierzy walczących na wschodzie Ukrainy to główne tematy z jakimi na Podkarpacie przyjechał Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej Oleksander Hanuszczyn.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, krótko scharakteryzował kierunki rozwoju i aktualne wyzwania przed jakimi stoi nasz region. Podkreślając znaczenie ukraińskiego partnera w relacjach międzynarodowych, Władysław Ortyl wspomniał o decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie przeniesienia siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego, wyznaczonego jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, do Rzeszowa. Przewodniczący Hanuszczyn w imieniu własnym oraz Lwowskiej Rady Obwodowej wyraził zadowolenie oraz pełne poparcie dla tej decyzji. Jednocześnie przedstawił propozycje projektów w ramach wspomnianego programu w poszczególnych jego priorytetach. Dotyczyły one kwestii najbardziej aktualnych w obwodzie lwowskim, m.in. takich jak poprawa infrastruktury, renowacja cmentarzy czy instytucji kultury, budowa oczyszczalni ścieków.

Oleksander Hanuszczyn wyraził również nadzieję na bliższą współpracę pomiędzy Lwowską Radą Obwodową i Sejmikiem Województwa Podkarpackiego. Podziękował także za wsparcie jakie Samorząd Województwa Podkarpackiego udzielił partnerowi ukraińskiemu w zakresie procesu decentralizacji władzy, prosząc jednocześnie o współdziałanie i wymianę doświadczeń w tym obszarze w najbliższej przyszłości.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Oleksander Hanuszczyn zaprosił marszałka Władysława Ortyla na Forum Współpracy Międzyparlamentarnej, które odbędzie się w drugiej połowie czerwca br. w Truskawcu.

Przewodniczącemu w podróży na Podkarpacie towarzyszyli Swjatoslaw Szeremeta z Instytutu Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Halina Lytwyn reprezentująca ukraińską część Stowarzyszenia Euroregion Karpacki. W spotkaniu ponadto uczestniczyli Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Małgorzata Majka-Onyszkiewicz – Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Maria Michur-Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej oraz Piotr Kwaśniak z Kancelarii Zarządu.

Piotr Kwaśniak
Kancelaria Zarządu