Przez dwa dni, 13 i 14 stycznia 2016 r., z wizytą gościła na Podkarpaciu delegacja z Kraju Preszowskiego. W tym czasie dyskutowano między innymi o budowie szlaku Via Carpatia, współpracy między regionami oraz możliwości korzystania z Funduszy Europejskich przeznaczonych na projekty transgraniczne.

Pierwszy dzień spotkań poświęcony był współpracy bilateralnej między Województwem Podkarpackim i Krajem Preszowskim. Marszałek Władysław Ortylw w rozmowach z Predsedą Chudikiem podkreślał.

Współpraca między naszymi regionami bardzo dobrze się rozwija. Zrealizowaliśmy wspólnie kilka niezwykle ważnych inicjatyw, niemniej jednak pozostaje jeszcze wiele kwestii przed nami. Kluczową sprawą, o którą wspólnie lobbujemy to szlak transportowy Via Carpatia, droga, która ma przyczynić się do poprawy dostępności naszych regionów, a tym samym przyczynić się podniesienia ich poziomu konkurencyjności.

Przy tej okazji Marszałek Władysław Ortyl zaprosił gości ze Słowacji na zaplanowaną wspólnie z Polskim Kongresem Drogowym majową konferencję dedykowaną sprawom szlaku transportowego Via Carpatia. Predseda Peter Chudik zgodził się z powyższym stanowiskiem nawiązując jednocześnie do ogłoszonego na styczeń naboru w ramach II osi priorytetowej „Zwiększenie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego” Programu INTERREG VA PL - SK 2014 – 2020.

Nowa perspektywa finansowa pozwoli nam na aplikowanie o środki, które pomogą nam poprawić infrastrukturę drogową. Istotne jest to, iż kwalifikowalność projektów, została uzależniona od ich wpływu na rozbudowę sieci TEN-T

Kolejny dzień spotkań dedykowany był IV posiedzeniu grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego działającej w ramach Polsko – Słowackiej Komisji Międzyrządowej. Posiedzenie odbyło się przy udziale przedstawicieli Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego oraz Kraju Preszowskiego, a także Kraju Żylinskiego. Ponadto w przedsięwzięciu tym wzięli udział Aneta Gorlicka, Dyrektor Biura Euroregion Karpacki Polska oraz Grzegorz Gołda, Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu PL – SK.

Zgodnie z zapisami statutu grupy roboczej, jej posiedzenia odbywają się dwa razy do roku  naprzemiennie po stronie polskiej i słowackiej. Działalność przedmiotowej grupy koncentrować się ma m.in. na kwestiach współpracy w zakresie edukacji, wymiany młodzieży, badaniu możliwości tworzenia Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej oraz wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Dlatego też dzisiejsze spotkanie poświęcone było m.in. takim tematom jak polskie i słowackie regiony w Programie INTERREG EUROPA oraz Programie Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa – mechanizmy współpracy międzyregionalnej, poszukiwanie partnerów regionalnych, dyskutowano o projektach flagowych zgłoszonych w naborze trwającym do 31.08.2015 r., a także omówiono kwestie szkolnictwa zawodowego i wymiany młodzieży.

Na zakończenie spotkania ustalono, iż kolejne posiedzenie grupy odbędzie się jesienią po stronie słowackiej. Z uwagi na fakt, iż 1 lipca 2016 r. Słowacja przejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, posiedzenie grupy będzie miało szczególny wymiar.

Paulina Bąk –Jachna
Kancelaria Zarządu
Fot. Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP