Podczas konferencji „Fundusz Szwajcarski – Aktywni bez barier” podsumowano w Rzeszowie efekty realizacji projektu województwa podkarpackiego, w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu, w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”.

W konferencji udział wzięli: przedstawiciele strony szwajcarskiej z Rolandem Pythonem, dyrektorem Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w Polsce na czele, senator RP Kazimierz Jaworski, przedstawiciele Krajowej Instytucji Koordynującej tj. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Instytucji Pośredniej tj. Ministerstwa Zdrowa, Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, a także przedstawiciele beneficjentów oraz innych instytucji realizujących. Gościem specjalnym konferencji była Wirginia Szmit  - DJ Wika, działaczka na rzecz seniorów.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, gospodarza konferencji, reprezentowała wicemarszałek Maria Kurowska. Pani wicemarszałek złożyła na ręce Rolanda Pythona  serdeczne podziękowania Funduszowi Szwajcarskiemu za bezzwrotną pomoc finansową, umożliwiającą poprawę jakości życia mieszkańców domów pomocy społecznej i całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jak podkreśliła w swoim wystąpieniu pomoc ta miała wpływu na podniesienie standardu życia wielu mieszkańców regionu.  Przypomniała także, że dzięki Funduszowi Szwajcarskiemu dziesięć instytucji na Podkarpaciu poprawiło własną infrastrukturę i przeszkoliło personel.

Zwieńczeniem wszystkich działań jest m.in. stworzenie samodzielnych pokoi z łazienką dla mieszkańców, przejawiających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, którzy będą uczestniczyć w treningu samodzielności oraz podejmowaniu prób aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej, utworzenie nowych lub modernizacja istniejących pracowni terapeutycznych i rehabilitacyjnych (1227 m2), terenów rekreacyjnych (ponad 21 tys. m2) i zakup ponad 350 zestawów nowego sprzętu, w tym 3 samochodów przystosowanych do  przewozu osób niepełnosprawnych – mówiła, inaugurujac konferencję wicemarszałek Maria Kurowska.

Wsparcie ze strony szwajcarskiej otrzymały: Dom Dziecka w Nowej Grobli,  DPS nr 1 w Krośnie, DPS w Moczarach Foluszu, w Lubzinie, Gliniku Dolnym oraz w Górnie reprezentowane przez powiat lubaczowski, bieszczadzki, jasielski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, rzeszowski i Gminę Krosno,  a także trzy DPS-y: w Chmielniku,  Prałkowcach
i Iwoniczu, prowadzone przez instytucje kościelne: Caritas Rzeszowski, Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM w Warszawie i Konwent Zakonu Bonifratrów. Placówki te zmodernizowały pracownie terapeutyczne i  rehabilitacyjne, usprawniały infrastrukturę oraz podnosiły kompetencje kadry, poprzez szkolenia i kursy.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia i wnioski beneficjentów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Spotkanie było też dobrą okazją do omówienia szeregu zagadnień oraz problemów występujących podczas przygotowania, realizacji i finalizowania projektów.

O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogły starać się instytucje publiczne lub non profit, prowadzące domy pomocy społecznej i/lub całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wartość projektu wyniosła prawie 19, 2 mln złotych, zaś kwota dofinansowania udostępniona przez stronę szwajcarską sięgnęła 85% , czyli ponad 16, 3 mln złotych. Organizatorem konferencji były Zarząd Województwa Podkarpackiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Krystyna Kasprzyk
Kancelaria Zarządu