logo polskawsch CopyBGK realizuje Strategię inwestycyjną „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mającą na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej, z wykorzystaniem instrumentów finansowych.

Realizacja Projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka zakłada udostępnianie przez BGK środków instytucjom finansowym, tzw. Pośrednikom Finansowym, w celu udzielania przez nich wsparcia, w formie zwrotnych instrumentów finansowych, Ostatecznym Odbiorcom, tj. mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej. Wsparcie udzielane będzie na obszarze makroregionu, w skład którego wchodzą województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie.

Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane Ostatecznym Odbiorcom, prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, tj. prowadzącym działalność w ramach następujących działów i grup PKD:

55 Zakwaterowanie;
56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
51.1 Transport lotniczy pasażerski;
52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
77.21 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79 Działalność związana z turystyką;
86 Opieka zdrowotna;
91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
47 Handel detaliczny;
03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
10.52 Produkcja lodów;
10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
32 Pozostała produkcja wyrobów;
74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Ponadto, o wsparcie mogą również ubiegać się MŚP prowadzące działalność gospodarczą w innej branży, w przypadku, gdy z przedstawionego biznes planu wynika, że planowana inwestycja określonych typów projektów związanych z turystyką.

Podstawowe warunki udzielania MŚP wsparcia:

  • kwota pożyczki do 500 000,00 zł
  • wymagany jest udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu, z wyjątkiem przedsięwzięć dotyczących obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w
  • ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo lub przedsięwzięć realizowanych przez firmy w fazie start-up,
  • oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
  • wykorzystanie pożyczki powinno skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy przez MŚP,
  • pożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy,
  • karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

Więcej szczegółow: http://www.bgk.pl