strategia-wojewodzwa-banner160W ramach prac nad aktualizacją Strategii dokonano wyboru eksperta zewnętrznego, któremu zlecone zostało zadanie Świadczenie usług eksperckich i doradczych w procesie aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Wyłonionym ekspertem został pan dr hab. Andrzej Miszczuk, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego posiadający specjalistyczną wiedzę w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego, współpracy transgranicznej i samorządu terytorialnego.
Do zadań eksperta należeć będzie w szczególności sprawowanie nadzoru merytorycznego w ramach bieżącej współpracy z Zespołem Roboczym i zespołami zadaniowymi oraz analiza zgodności i kompletności dokumentu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 z obowiązującymi regulacjami prawa oraz właściwymi dokumentami krajowymi i unijnymi. Ponadto ekspert będzie brał udział w spotkaniach konsultacyjnych, organizowanych zarówno na poziomie powiatu (z udziałem przedstawicieli gmin) jak też w ramach posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.