strategia-wojewodzwa-banner160Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 lipca 2011 r. Nr 62/1341/11 został powołany Zespół Roboczy ds. aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 (ZR).
Zespół pracuje pod przewodnictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego – P. Mirosława Karapyty. W jego skład wchodzą: P. Anna Kowalska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z przyjętym regulaminem ZR będzie pracował w sposób ciągły przez cały okres aktualizacji Strategii i zakończy działalność z chwilą przyjęcia dokumentu przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Zasadniczym zadaniem ZR jest koordynacja całości prac nad aktualizacją Strategii wynikających z przyjętego harmonogramu oraz akceptacja poszczególnych wersji dokumentu.
Na pierwszym spotkaniu ZR, które odbyło się 19 października 2011 r., poza kwestiami organizacyjnymi dotyczącymi zasad funkcjonowania zespołu oraz najważniejszych zadań, które przed nim stoją, uzgodniono kwestie związane z pracami zespołów zadaniowych oraz dokonano wyboru ich przewodniczących spośród członków ZR.