Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Środowisko

Umowy na operacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW na lata 2014-2020 podpisane

|
Sebastian Kieszkowski

Przedsiębiorstwo Komunalne Gminy Radymno oraz Gminy Sieniawa i Jarosław podpisały umowy na realizację zadań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. To kolejne zawierane umowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Samorząd Województwa Podkarpackiego prowadził od 2 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017r. nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach ogłoszonego naboru wpłynęło 78 wniosków o przyznanie pomocy.
W wyniku przeprowadzonej kontroli administracyjnej tych wniosków ostatecznie na liście operacji zakwalifikowanych do dofinansowania znalazło się 66 wnioskodawców.

19 września 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy.

Z uwagi na to, iż limit środków dla województwa podkarpackiego wynosi 86 964 426,15 zł., umowy na dofinansowanie zostaną podpisane od poz. 1 do poz. 53 zaktualizowanej listy.

W dniu dzisiejszym w obecności Lucjana Kuźniara – członka Zarządu Województwa Podkarpackiego zostały podpisane trzy umowy o dofinansowanie z beneficjentami: Gminą Sieniawa, Gminą Jarosław i Przedsiębiorstwem Komunalnym Gminy Radymno Sp. z o.o.

Kolejne umowy z wnioskodawcami znajdującymi się na tzw. „liście rezerwowej” zostaną podpisane w momencie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – gdzie województwu podkarpackiemu zostało przyznane dodatkowo ponad 14 mln zł., bądź w momencie uwolnienia się środków wynikających z oszczędności poprzetargowych - poinformował Lucjan Kuźniar - członek  Zarządu.

W wyniku wszystkich zawartych umów zostanie wybudowanych blisko 420 km sieci kanalizacyjnych, 150 km sieci wodociągowych, powstaną 3 nowe oczyszczalnie ścieków, a 2 zostaną przebudowane. Powstanie również 7 ujęć wody a 4 ujęcia zostaną przebudowane. Powstanie 256 przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscach, gdzie ze względu na warunki ukształtowania terenu i rozproszoną zabudowę, trudno by było bądź nie opłacałoby się ze względów ekonomicznych wybudować sieci kanalizacyjnych.

Chciałbym pogratulować wszystkim wnioskodawcom, którzy już podpisali bądź podpiszą w najbliższym czasie umowy na realizację swoich projektów. Mam nadzieję, że ich realizacja przyczyni się do poprawy jakości życia oraz zaspokajania potrzeb społecznych na obszarach wiejskich, czego serdecznie życzę. Takie bowiem cele przyświecają temu działaniu – powiedział Lucjan Kuźniar 

Fot. M.Konopka
Biuro prasowe UMWP