140604-zrodłaenergiiW dniu 4 czerwca 2014 r. na Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się seminarium pn.: "Biogazownie rolnicze – bezpieczne źródło energii w Twojej gminie”. Seminarium zorganizowali wspólnie Fundacja REO (Rynek Energii Odnawialnej) z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej. Patronat honorowy nad seminarium objął Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl.

 Seminarium otworzył Lucjan Kuźniar Wicemarszałek Województwa. Na wstępie witając gości Wicemarszałek wspomniał, że w ostatnich latach na obszarze województwa podkarpackiego obserwuje się wzrost świadomości mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii. Coraz liczniej podejmowane są działania inwestycyjne zmierzające do poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Dodał także, że nasz region, posiadający wyjątkowe walory środowiska naturalnego zasługuje na szczególną troskę, jako wspólne dobro i nasz kapitał na przyszłość.

Następnie głos zabrał Lech Kotkowski – szef Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który w wystąpieniu wprowadzającym podkreślił odniósł się do inwestycji biogazowych w kontekście wpływu na środowisko.

Z kolei Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej Wiesław Rybaczewski przedstawił aktualną sytuację  rynku biogazowni w Europie i zapoznał uczestników seminarium  z sytuacją w tym zakresie w Polsce.

W dalszej części seminarium, odbyły się panele tematyczne prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę naukową. Dotyczyły one m.in. procesu wytwarzania biogazu i jego wykorzystania w energetyce, aspektów środowiskowych i gospodarczych, strategicznej roli komunikacji społeczne w procesie budowania akceptacji społecznej przy lokalnych inwestycjach w oze.

Seminarium skierowane było do przedstawicieli samorządów z terenu województwa podkarpackiego, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie wszelkich działań związanych z powstawaniem instalacji OZE, w tym biogazowni rolniczych na terenach im podległych. Na zakończenie, wszyscy uczestniczy seminarium otrzymali certyfikaty. Organizacja seminarium była dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 

Agnieszka Wiater
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP