1606021 psipWojewództwo Podkarpackie porozumiało się z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, w zakresie wdrożenia i realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. W urzędzie podpisano stosowne dokumenty, które sygnowali - wicemarszałek Maria Kurowska, członek zarządu Lucjan Kuźniar, natomiast uczelnię reprezentował rektor – prof. Krzysztof Rejman.

Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Projekt jest realizowany w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z podpisanym dziś porozumieniem PWSTE zobowiązuje się do współdziałania przy projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotyczących projektów wdrożeniowych na użytek PSIP, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy węzłów powiatowych PSIP z węzłem wojewódzkim. Ponadto PWSTE zobowiązuje się do opiniowania i udzielania nieodpłatnych konsultacji merytorycznych w zakresie PSIP ze szczególnym uwzględnieniem m.in. specyfiki regionu.

tekst/fot.
Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP