Logo nowe02

Samorząd Województwa Podkarpackiego w okresie 23 grudnia 2015 r. – 31 października 2018 r. na podstawie umowy z Ministrem Inwestycji i Rozwoju realizował projekt w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji.

Projekt o wartości 2 656 350,55 zł został dofinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Kwota dotacji, która wyniosła 2 374 274,54 zł pochodziła w 85% ze środków Funduszu Spójności oraz w 15% z budżetu państwa.

Głównym zadaniem projektu była organizacja Konkursu dotacji, którego celem było wsparcie gmin z terenu województwa podkarpackiego w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.
W województwie podkarpackim ogłoszono trzy edycje Konkursu dotacji - Przygotowanie programów rewitalizacji, w ramach których 53 gminy otrzymało łącznie refundację wydatków związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji w wysokości 1 797 290,87 zł, przy łącznym wkładzie własnym gmin wynoszącym 217 965,03 zł.

Ponadto w ramach projektu dofinansowane było wynagrodzenie części członków Zespołu ds. Rewitalizacji powołanego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego do weryfikacji programów rewitalizacji opracowanych przez gminy.

W ramach projektu zorganizowano także 11 spotkań z przedstawicielami gmin dot. m.in. zasad udziału w poszczególnych edycjach Konkursu dotacji, a także informowania o zmianie w podejściu do rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 w stosunku do ubiegłego okresu programowania, gdzie w zakresie rewitalizacji koncentrowano się na działaniach inwestycyjnych pomijając aspekt społeczny realizowanych projektów.
Dzięki realizacji projektu możliwe było uruchomienie naboru wniosków w ramach Działań 6.3 i 6.5 RPO WP na lata 2014-2020, gdzie wymogiem formalnym było posiadanie przez gminę programu rewitalizacji spełniającego wymogi Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.