LOgo

W sytuacji gdy gmina ma możliwość odzyskania podatku VAT, którego wartość została zawarta w budżecie projektu w ramach Konkursu dotacji - Przygotowanie programów rewitalizacji Dotacjobiorca zobowiązany jest do złożenia zmodyfikowanego załącznika nr 6 do umowy, tj. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

Pozycje budżetu projektu, dla których koszt podatku VAT może zostać odzyskany przez Dotacjobiorcę i stanowi wydatek niekwalifikowany należy opisać w sprawozdaniu okresowym/ końcowym z realizacji projektu. Do sprawozdania należy dołączyć Oświadczenie o kwalifikowalności VAT zgodnie z zamieszczonym wzorem.