LOgo

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji wzoru umowy w Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji zmienia się wzór Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackiem a gminą w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego przyjęty Uchwałą Nr 232/4642/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 listopada 2016 r.

Aktualizacji ulegają załączniki do umowy o przyznanie dotacji:

- Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców stanowiąca załącznik nr 5. Jej stosowanie wyłącza obowiązek dokonania rozeznania rynku dla wydatków pow. 20 tys. zł netto oraz stosowania zasady konkurencyjności, określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

- Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta – załącznik nr 4. 

W związku z powyższym podpisywane są aneksy do umów z gminami.

Poniżej zamieszczamy aktualne załączniki: 

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ DOTACJOBIORCÓW 

WZÓR PROTOKOŁU Z KONTROLI BIEGŁEGO REWIDENTA