LOgo

W związku z pytaniem zadanym w trakcie spotkań edukacyjnych w jakim zakresie w ramach kryterium oceny projektów w działaniu 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej RPO WP 2014-2020 badane będzie, czy projekt został ujęty w programie rewitalizacji umieszczonym w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Podkarpackiego, jak również, czy tytuł i wartość projektu są zbieżne z zapisami Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji, przedstawiamy nast. informację.

Ocena złożonych projektów dokonywana będzie w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Dlatego na etapie opracowania programów rewitalizacji, należy dołożyć szczególnej staranności w zakresie identyfikacji poszczególnych projektów, tak aby na etapie oceny kryterium dotyczącego ujęcia projektu w programie rewitalizacji, tytuł, wartość, cel i zakres projektu nie budziły wątpliwości w zakresie zbieżności z zapisami zatwierdzonego programu rewitalizacji.