W Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiegotrwa proces uzgadniania przez członków Komisji Konkursowej i ekspertów wielkości korekty budżetów większości projektów, które uzyskały minimum 60 % punktów, a w których stwierdzono niekwalifikowane lub nieuzasadnione wydatki.

Przed ogłoszeniem wyników konkursu zgodnie z § 3 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej Wnioskodawcom zostaną przedstawione propozycje zmian w budżecie wraz z zapytaniem, czy Wnioskodawcy zgadzają się zrealizować projekty po takiej zmianie przy utrzymaniu istoty projektu i zachowaniu odpowiednich standardów jakościowych. W przypadku braku zgody Wnioskodawców na wprowadzenie zaproponowanych zmian, wniosek zostanie odrzucony. W związku z dużą różnorodnością budżetów ocenianych projektów i nierzadko brakiem szczegółowych wyjaśnień poszczególnych wydatków w projekcie ww. czynności wymagają większego nakładu czasu pracy członków Komisji Konkursowej i ekspertów niż pierwotnie zakładano.

W związku z powyższym Województwo Podkarpackie otrzymało zgodę Ministerstwa Rozwoju na wydłużenie umownegoterminu rozstrzygnięcia konkursu dotacji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie określony i podany do wiadomości na początku września 2016r.