Studia podyplomowe pn. Gospodarka Przestrzenna w Praktyce w ramach projektu Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii
Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19.