W wyniku przeprowadzonej procedury opiniowania i uzgadniania projektów dokumentów, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) oraz procesu konsultacji społecznych przeprowadzonego w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, określonego w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), wpłynęły 94 uwagi i wnioski.

W dniu 9 września 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 392/9309/14 przyjął stanowisko w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w procedurze opiniowania i uzgadniania oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ww. stanowisko jest dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.podkarpackie.pl w zakładce Uchwały Zarządu.

Uwagi i wnioski rozpatrywane były indywidualnie, a ich sposób rozpatrzenia został przedstawiony w tabeli – będącej załącznikiem do ww. uchwały – zawierającej między innymi: organ, instytucję, jednostkę organizacyjną lub osobę fizyczną zgłaszającą uwagę, treść uwagi oraz negatywny lub pozytywny sposób jej rozstrzygnięcia. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia uwagi w tabeli podano również nową treść zawartą w projektach dokumentów.