26 marca 2014 r. w Przemyślu odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (PZPWP) – Perspektywa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie przeprowadzone zostało zgodnie z harmonogramem, a jego przedmiotem było zaprezentowanie zakresu, treści i ustaleń  powyższych projektów dokumentów.
Spotkanie poprowadziła dyrektor Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego Renata Drążek, która przedstawiła przebieg prac nad projektem zmiany PZPWP oraz poinformowała o trwającej równolegle procedurze opiniowania i uzgodnień prowadzonej zgodnie z zapisami art. 41 ustawy o planowaniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.647 z późn. zm.). 
Dalszą część spotkania poświęcono na szczegółowe prezentacje dokumentów. Część dotyczącą projektu zmiany PZPWP zaprezentowała kierownik Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Iwona Skomiał. Prezentację ustaleń zawartych w projekcie prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu planu poprowadziła kierownik Zespołu Projektowego Lucyna Zymyn.
Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami była finalną częścią spotkania. Pytania i uwagi kierowane przez przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych do zespołu autorskiego z Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego dotyczyły zagadnień związanych z kierunkami zagospodarowania i polityką przestrzenną określoną w projekcie zmiany PZPWP.
Spotkanie konsultacyjne w Przemyślu było kolejnym z cyklu spotkań przewidzianych w ramach realizacji procedury udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, określonej w  ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.). Głównym celem tych spotkań jest przybliżenie tematyki planowania przestrzennego w województwie, roli jaką odgrywa plan zagospodarowania przestrzennego województwa w hierarchii sytemu planowania w Polsce oraz proponowanych ustaleń projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.