20 marca 2014 r. na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (WKU-A) został pozytywnie zaopiniowany projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (PZPWP) - Perspektywa 2030.

Zrealizowany został tym samym kolejny etap procedury planistycznej określonej w art. 41 ustawy o planowaniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.647 z późn.zm.). Projekty dokumentów po przyjęciu ich przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, przekazane zostały do konsultacji społecznych oraz do opiniowania i uzgodnień przez właściwe organy i instytucje określone w ustawie i przepisach odrębnych. Uzyskanie pozytywnej opinii WKU-A jest zatem realizacją zapisów ustawowych.

Komisji przewodniczył wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar. Projekt zmiany PZPWP oraz informacje o procedurze, analizach i opracowaniach przygotowanych na potrzeby prezentowanego dokumentu zostały przedstawione na posiedzeniu przez dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Renatę Drążek oraz przez kierownika Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Iwonę Skomiał.

Następnie arch.  Janusz Korzeń zaprezentował recenzję projektu PZPWP wskazując iż „przedstawiony do zaopiniowania projekt zmiany planu ma charakter szerokiej aktualizacji jego pierwszej edycji z 2002 r. i stanowi kompleksowo ujęty dokument, formułujący kierunki i zasady rozwoju przestrzennego województwa w długoletniej perspektywie. Uwzględnia się w nim w wyczerpujący sposób ustalenia zawarte w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 i w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego. Zakres i przyjęta struktura dokumentu odpowiadają zasadniczym wymogom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Członkowie Komisji zgłosili uwagi, które zostaną przeanalizowane i rozpatrzone.