logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

 

Zgodnie z pkt. 13.1 Regulaminu konkursu dotacji podpisanie umowy uzależnione jest od dostarczenia przez Dotacjobiorcę kompletu dokumentów w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania pisma wzywającego do ich złożenia w sekretariacie Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Należy złożyć następujące dokumenty lub podać następujące dane:

1. Dane osób uprawnionych do podpisania umowy tj. uprawnionych do reprezentacji Dotacjobiorcy, składania oświadczeń oraz zawierania umów zgodnie z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych danego podmiotu. Zakres niezbędnych danych obejmuje:

  a) imię i nazwisko,

  b) pełniona funkcja w instytucji,

  c) numer i seria dowodu osobistego/paszportu.

2. Zaświadczenie wystawione przez bank, zawierające dane dotyczące rachunku/-ów lub subkonta bankowego Dotacjobiorcy utworzonego na potrzeby realizacji projektu; zaświadczenie lub dokument równoważny przyjęty w praktyce banku powinien być podpisany w sposób czytelny (wraz z pieczątką imienną) przez osobę lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem.

3. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Dotacjobiorcy. 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT. 5. Wypełniony załącznik nr 6 do umowy – „Wartość i liczba transz dotacji celowej przyznanego dofinansowania (refundacja)”.

6. Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wersją elektroniczną na płycie CD. Modyfikacje mogą dotyczyć:

  a) Pkt III.1. Kosztorys ze względu na źródła finansowania (tylko w przypadku gdy gmina otrzymała pismo dotyczące korekty budżetu przez Komisję konkursową),

  b) Pkt III.2. Uzasadnienie racjonalności budżetu projektu dostosowując zapisy w zakresie kwot kwalifikowanych do zmienionego budżetu (tylko w przypadku gdy gmina otrzymała pismo dotyczące korekty budżetu przez Komisję konkursową),

  c) Danych osób upoważnionych do reprezentacji Dotacjobiorcy w tabeli na końcu wniosku (w przypadku zmiany).

 

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

 

WARTOŚĆ I LICZBA TRANSZ DOTACJI CELOWEJ PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA (REFUNDACJA)

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram transz.xls)Harmonogram transz.xls140 kB

Statystyka

Odwiedza nas 571 gości oraz 0 użytkowników.