I. Założenia: Producenci dobrej, cenionej żywności są ciągle niedoceniani, niemal anonimowi. Polskim firmom rolno-spożywczym potrzebna jest, obok dobrego prawa, także sprawna i skuteczna promocja. Inicjatywa Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego poprzez nadawanie tytułów „Polski Producent Żywności” skutecznie promuje najlepsze polskie produkty żywnościowe. Równocześnie, poprzez działalność Klubu Polskich Producentów Żywności bierze udział w tworzeniu gospodarczego prawa, ze świadomością, iż cel ten można skutecznie realizować jedynie jako przedsięwzięcie długofalowe, wymagające wieloletniej, dobrze zorganizowanej pracy wielu ludzi.

Inauguracja Inicjatywy Pozytywistycznej Polski Producent Żywności odbyła się w 1997

roku, po starannym sprawdzeniu zainteresowania przedsięwzięciem. Już pierwsza edycja

zakończyła się sukcesem pozwalającym na jej kontynuację. Podkreślić trzeba poważną rolę,

jaką w procesie nominowania do tytułu mają Urzędy Marszałkowskie. W dotychczasowych

edycjach wzięły udział wszystkie województwa. O uzyskanie tytułu „Polski Producent

Żywności” ubiega się corocznie ponad sto firm z całego kraju. Na uwagę zasługuje fakt, że

wielu producentów zdobyło uprzednio Złote Medale Międzynarodowych Targów Przemysłu

Spożywczego „POLAGRA” oraz Tytuł „POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ” nadawany przez

Ministerstwo Rolnictwa – wyróżnienia wysoko cenione w branży produkcji i przetwórstwa

żywności.

Podstawowym celem Inicjatywy Pozytywistycznej jest wyróżnienie i promocja najlepszych,

polskich producentów żywności oraz zwracanie uwagi konsumentów na wyroby

charakteryzujące się najwyższą jakością. Konieczność utrzymania wysokiego poziomu i ranga

tytułu sprawiają, że Kapituła Ogólnopolska stawia bardzo wysokie wymagania wobec

nominowanych produktów. Inicjatywa zakłada ścisłe współdziałanie ze wszystkimi

organizacjami, instytucjami i osobami, którym leży na sercu rzeczywiste dobro polskiego

rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Wysoką rangę przedsięwzięcia podkreśla fakt, że

odbywa się ono pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, udział w nim bierze liczna

grupa parlamentarzystów, w jego realizacji pomagają Urzędy Marszałkowskie w całym kraju i

sponsorzy, a patronat medialny sprawują: Liczne media ogólnopolskie, regionalne i

branżowe. Uroczyste nadawania tytułów odbywają się podczas corocznych

Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego „POLAGRA FOOD” w Poznaniu, a

towarzyszy im wystawa nagrodzonych produktów. Medialnym pokłosiem każdej edycji jest

specjalne wydawnictwo przedstawiające laureatów, swoisty katalog najlepszych polskich

przedsiębiorstw produkujących żywność.

II. Regulamin „Polski Producent Żywności”

A. Uczestnicy

 1. W inicjatywie pozytywistycznej PPŻ mogą uczestniczyć producenci dobrej i cenionej

przez odbiorców żywności – przedsiębiorstwa polskie działające na terenie kraju oraz

państw Unii Europejskiej.

 1. Firmy uczestniczą w inicjatywie poprzez zgłoszenie produktu gotowego,

przetworzonego i przeznaczonego bezpośrednio do spożycia.

B. Wyłanianie laureatów

 1. Producenci, na specjalnych kartach (przygotowanych przez organizatorów), zgłaszają

swoje produkty (każda firma jeden produkt) do Kapituł Wojewódzkich PPŻ,

działających przy Urzędach Marszałkowskich. Druki zgłoszenia można otrzymać także

w Urzędach Marszałkowskich. Wzór karty zgłoszenia dostępny jest również na

internetowych stronach Stowarzyszenia www.ekwiatkowski.poznan.pl (w zakładce

Polski Producent Żywności).

Tytuł „POLSKI PRODUCENT ZYWNOŚCI” nadawany jest w 5-ciu kategoriach:

a) mięso, przetwory mięsne, ryby, przetwory rybne;

b) mleko i przetwory mleczne;

c) produkty zbożowe i ich przetwory, wyroby cukiernicze;

d) warzywa, owoce, grzyby i ich przetwory;

e) dodatki do potraw

 1. Kapituły Wojewódzkie rozpatrują wnioski firm i wyłaniają najlepsze z nich,

równocześnie nominując je do tytułu Polski Producent Żywności, po czym zgłaszają je

do Kapituły Ogólnopolskiej.

 1. Prawo nominowania kandydatów do tytułu ma także organizator inicjatywy,

Stowarzyszenie im. Eugeniusz Kwiatkowskiego, Agencja Rynku Rolnego, Krajowa

Rada izb Rolniczych.

 1. Członkowie Klubu Polskich Producentów Żywności, działającego przy Stowarzyszeniu

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i zrzeszającego laureatów poszczególnych edycji

Inicjatywy, mają prawo zgłaszać swoje wyroby bezpośrednio do Kapituły

Ogólnopolskiej z pominięciem weryfikacji wojewódzkich, jednak z zachowaniem tych

samych wymogów dotyczących badań zgłoszonego produktu, jakim poddawani są

pozostali nominowani.

Firmy nominowane są za jeden, konkretny produkt.

C. Postanowienia szczegółowe

 1. Poszczególne województwa reprezentują pełnomocnicy wojewódzcy inicjatywy

Pozytywistycznej PPŻ, współpracując z organizatorem.

 1. Pełnomocników powołują marszałkowie województw.
 2. W kolejnych edycjach mogą uczestniczyć laureaci z ubiegłych lat pod warunkiem, że

przedstawią inny produkt niż ten, za który już otrzymali tytuł „Polski Producent

Żywności”.

 1. Firma, która otrzymała pięciokrotnie tytuł „Polski Producent Żywności” otrzymuje

tytuł „Najlepszy pośród Najlepszych”.

D. Kapituły Wojewódzkie

 1. Kapituły Wojewódzkie powołują Marszałkowie Województw.
 2. Kapituły Wojewódzkie swoje posiedzenia odbywają do 5 sierpnia 2017 roku.
 3. Nominacją produktu do Kapituły Wojewódzkiej jest złożenie przez ubiegającą się

firmę Karty Zgłoszenia.

 1. Kapituły Wojewódzkie niezwłocznie po obradach przesyłają organizatorowi oryginały

karty zgłoszeń firm nominowanych do tytułu wraz z Protokołem posiedzenia

Kapituły.

 1. Kapituły Wojewódzkie informują nominowane firmy o konieczności przesłania

produktu do oceny przez panel ekspertów. Termin oraz miejsce i sposób

przestawienia produktów do oceny określa organizator.

E. Kapituła Ogólnopolska

 1. Kapitułę Ogólnopolską powołuje organizator inicjatywy, Stowarzyszenie im.

Eugeniusz Kwiatkowskiego, na okres jednej edycji.

 1. Kapituła Ogólnopolska swój werdykt opiera o wyniki oceny nominowanych

produktów (załącznik nr 1) przedstawione przez panel ekspertów.

 1. Kapituła Ogólnopolska nadaje równorzędne tytuły Polski Producent Żywności w 5-ciu

kategoriach:

a) mięso, przetwory mięsne, ryby, przetwory rybne;

b) mleko i przetwory mleczne;

c) produkty zbożowe i ich przetwory, wyroby cukiernicze;

d) warzywa, owoce, grzyby i ich przetwory;

e) dodatki do potraw.

 1. Tytuły nadawane są firmom – producentom wyróżnionych produktów.
 2. Kapituła Ogólnopolska może także wyróżnić nominowany produkt specjalnym listem

gratulacyjnym, dyplomem lub pucharem.

 1. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może wyróżnić laureatów dyplomami

gratulacyjnymi.

 1. Kapituła Ogólnopolska obraduje w sierpniu każdego roku.
 2. Skład osobowy Kapituły Ogólnopolskiej może być podany do publicznej wiadomości

dopiero po zakończeniu obrad i ogłoszeniu werdyktu.

 1. Decyzje Kapituły Ogólnopolskiej są ostateczne.
 2. Każdej edycji Inicjatywy Pozytywistycznej Polski Producent Żywności towarzyszy

wydawnictwo – Katalog pod tytułem „Z NIMI WARTO ROBIĆ INERESY”, kolorowy,

przygotowany na kredowym papierze i zawierający marketingowe wizytówki

wyłącznie laureatów tytułu PPŻ. Każdy z laureatów ma prawo do 1 strony formatu

A4, na której może zamieścić materiał przygotowany przez siebie (gotowy) bądź

zlecić przygotowanie organizatorom, którzy przedstawią gotową stronę do

akceptacji. Koszt 1 strony w Katalogu wynosi 1 500,00 PLN płatne na podstawie faktury.

F. Plastyczna forma tytułu „Polski Producent Żywności”

 1. Plastyczną formą nadanego tytułu jest puchar zawierający nazwę firmy, nazwę

produktu oraz pełną nazwę zdobytego tytułu: POLSKI PRODUCENT ŻYWNOŚCI - …

(rok zdobycia).

 1. Dyplom Gratulacyjny od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 2. Laureaci otrzymują także elektroniczną wersję zastrzeżonego znaku graficznego

Inicjatywy oraz elektroniczny zapis fotografii pucharu.

G. Laureaci tytułu zyskują prawo do:

 1. Umieszczenia znaku „Polski Producent Żywności” wraz z rokiem jego zdobycia na

wyróżnionym produkcie.

 1. Każdy z laureatów nabywa prawo do korzystania z zastrzeżonego znaku inicjatywy

„Polski Producent Żywności” we własnych działaniach marketingowych.

 1. Członkostwa w elitarnym Klubie Polskich Producentów Żywności, skupiającym

laureatów kolejnych edycji PPŻ, reprezentującym interesy producentów branży

rolno-spożywczej, między innymi poprzez swoich reprezentantów w Radzie

Gospodarki Żywnościowej, działającej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 1. Członkowie Klubu PPŻ korzystają z szerokiej, branżowej informacji gospodarczej,

uczestniczą w szkoleniach oraz korzystają z szerokiej promocji swoich firm.

H. Wręczenie tytułów

 1. Wręczenie tytułów „Polski Producent Żywności” odbywa się w trakcie

Międzynarodowych Targów Spożywczych „POLAGRA FOOD” w Poznaniu.

 1. Zaproszenia na uroczystość wysyła organizator Inicjatywy.
 2. Uroczystości może towarzyszyć wystawa nagrodzonych produktów. Miejsce oraz

sposób w jaki zostanie zorganizowana określa organizator Inicjatywy zapraszając do

udziału w niej laureatów.

I. Finansowanie Inicjatywy

 1. Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, organizator Inicjatywy Polski

Producent Żywności nie jest organizacją dotowaną i środki na działalność pozyskuje

w sposób określony w Statucie.

 1. Koszty organizacji inicjatywy Polski Producent Żywności, w tym oceny

przeprowadzonej przez panel ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

w części ponoszą nominowani (producenci produktów ubiegających się o tytuł).

Wysokość kwoty jest corocznie ustalana przez organizatorów na podstawie

ponoszonych kosztów. Wzorem lat ubiegłych kwota, o którą organizatorzy wystąpią

do każdego nominowanego, a która stanowi zwrot części poniesionych wydatków

wynosi 900,00 PLN płatne na podstawie faktury. Zwrot części kosztów

jest obowiązkowy i stanowi warunek oceny produktu przez panel ekspertów.

Załącznik nr 1

Ocenę nominowanych produktów przeprowadza panel ekspertów z zakresu nauk o żywności i

żywieniu. Podstawowymi kryteriami w ocenie eksperckiej produktów spożywczych są:

 • cechy organoleptyczne;
 • walory żywieniowe;
 • funkcjonalność dla konsumenta;
 • jakość opakowania, w tym znakowanie i informacja dla konsumenta;
 • innowacyjność i nowość rynkowa;
 • istotność dla rynku żywnościowego.

Biuro Inicjatywy Pozytywistycznej

„Polski Producent Żywności”,

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

ul. Bukowska 12

60-810 Poznań

tel. 531 522 899 (sekretariat)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.ekwiatkowski.poznan.pl

Regulamin obowiązuje od 24 maja 2017r.