170725 kuzniarO dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, mogli ubiegać się partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, czyli podmioty działające na rzecz rozwoju terenów wiejskich. Wśród zgłoszonych przedsięwzięć - 22 uzyskały dofinansowanie. Umowy z partnerami podpisał Lucjan Kuźniar – członek zarządu województwa.

Konkurs na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. został ogłoszony w ramach  dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017. Do jednostki regionalnej KSOW wpłynęło 47 wniosków. Po dokonanych uzupełnieniach pozytywną ocenę uzyskało 29 wniosków z czego 22 zmieściło się w limitach zaplanowanych na poszczególne działania. Na ich realizację przeznaczono  653 277,95 zł.

Przed podpisaniem umów na dofinansowanie projektów, do partnerów zwrócił się członek zarządu województwa Lucjan Kuźniar.

- Chciałbym wyrazić wdzięczność za to, że pozyskujecie państwo środki by poprawić sytuację w środowiskach wiejskich, że dbacie także o poprawę szeroko pojętej infrastruktury. Chciałbym również podziękować za promocję i produkcję żywności wysokiej jakości – mówił Lucjan Kuźniar.

Partnerom pogratulowała także Magdalena Sobina – dyrektor dep. Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Jesteście państwo w gronie tych partnerów, bo wniosków było blisko 50 a tylko 22 z nich mogliśmy objąć dofinansowaniem. Życzę powodzenia w realizacji zadań, które określiliście państwo w swoich projektach i zapraszam do składania wniosków w przyszłym roku – mówiła Magdalena Sobina.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) ma charakter otwarty. Skupia struktury administracyjne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz wszystkich zainteresowanych, którzy przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni i pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. KSOW realizowany jest poprzez dwuletnie plany operacyjne czyli schematy, w których zapisane są poszczególne przedsięwzięcia do realizacji.

O wsparcie mogą się starać tylko i wyłącznie Partnerzy Sieci. Partnerami Sieci KSOW mogą być: organy administracji rządowej, samorządy województw, gmin i powiatów, organizacje branżowe, organizacje spółdzielcze, izby rolnicze, instytuty resortowe, przedsiębiorcy, jednostki badawczo – rozwojowe, organizacje pozarządowe działające w sektorze rolno – spożywczym oraz biorące udział w programowaniu rozwoju lokalnego, państwowe jednostki doradztwa rolniczego, służby ochrony przyrody, Lokalne Grupy Działania i osoby fizyczne.

Aby zostać partnerem, należy zarejestrować się w bazie poprzez stronę internetową www.ksow.pl. Rejestracja jest elektroniczna, bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Głównym celem sieci jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich przez wymianę  informacji i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie realizowanych operacji dotyczących obszarów wiejskich oraz zapewnienie efektywnej oceny wdrażania tych instrumentów.

Wnioski na realizację operacji w ramach KSOW składa się w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkurs (ogłasza się konkurs operacji na dany rok kalendarzowy, końcem roku poprzedzającego realizację operacji lub początkiem roku, w którym operację będą realizowane). Informacja o naborze ukazuje się zawsze na portalu internetowym www.ksow.pl oraz jest wysyłana na adres e -mailowy partnera sieci, który wskazał podczas rejestracji.

Michał Mielniczuk/mat. inf. KSOW
fot. M.Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP