150514 - konferencja prow„Przyszłość Odnowy Wsi” to hasło przewodnie konferencji zorganizowanej pod patronatem Samorządu Województwa Podkarpackiego, która 13 maja odbyła się w Hotelu Rzeszów. Wziął w niej udział członek zarządu Lucjan Luźniar.

Konferencję otworzył dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego - Mariusz Bednarz. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Ryszard Wilczyński - wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE, Mariola Szachowicz - wicedyrektor Departamentu Rolnictwa w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim, Anna Malinowska - wojewódzki koordynator Dolnoślaskiej Odnowy Wsi, Marek Chmielewski – wójt gminy Dzierżoniów oraz Wiesław Kapel – wójt gminy Lubaczów.

Działania Samorządu Województwa Podkarpackiego na rzecz odnowy wsi z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020 przedstawił Członek Zarządu Województwa Lucjan Kuźniar.

We wstępie swojej prezentacji przedstawił charakterystykę podkarpackiej wsi i rolnictwa oraz odniósł się do ich najważniejszych problemów. Przedstawił też kluczowy cel Strategii Rozwoju Województwa „Podkarpackie 2020”, jakim jest efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego, co ma wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców, oraz sposoby jego realizacji. Zaznaczył, że dzięki realizacji strategii, w 2020 roku województwo podkarpackie będzie obszarem zrównoważonego i inteligentnego rozwoju gospodarczego, wykorzystującym wewnętrzne potencjały oraz transgraniczne położenie, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców. Kluczowym obszarem wspieranym w ramach Strategii Rozwoju Województwa będzie poprawa konkurencyjności sektora rolno – spożywczego oraz zwiększenie jakości przestrzeni wiejskiej do zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Lucjan Kuźniar porównał efekty wsparcia obszarów wiejskich w ramach perspektywy RPO WP 2007-2013 z możliwościami jakie daje nowa perspektywa, na lata 2014-2020. Zaznaczył, że planowana łączna kwota środków na realizację Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 w Województwie Podkarpackim wyniesie 13 513 295 000 euro, a działania będę się koncentrować na obszarach kumulacji barier o charakterze infrastrukturalnym, społecznym i ekonomicznym, które prowadzą do trwałej marginalizacji, a w efekcie do wykluczenia z możliwości uczestniczenia w procesach rozwojowych znacznej grupy mieszkańców.

Członek Zarządu Województwa podkreślił również szereg inicjatyw samorządu województwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które są finansowane z budżetu województwa podkarpackiego, m.in. promowanie żywności wysokiej jakości w tym tradycyjnych produktów żywnościowych z naszego regionu, wspieranie  rozwoju grup producentów poprzez finansowanie konferencji i szkoleń informacyjnych czy też realizowanie  programu „Podkarpacki naturalny wypas”, którego celem jest zachowanie, ochrona oraz odtworzenie różnorodności biologicznej charakterystycznego krajobrazu, a także ochrona środowiska przyrodniczego w oparciu o wypas na terenie atrakcyjnym krajobrazowo i turystycznie.

O działaniach na rzecz odnowy wsi mówił także wiceprzewodniczący Ryszard Wilczyński Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE oraz przedstawiciele samorządu gminnego. Konferencja zakończyła się dyskusją uczestników, dotyczącą prezentowanych problemów.

 

Paweł Tworek

Kancelaria Zarządu
fot. Paweł Brud
dep. PROW