Planowany do sfinansowania ze środków Banku Światowego Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła to temat debaty, która odbyła się 10 marca w urzędzie marszałkowskim. Dyskusję otworzył członek zarządu Lucjan Kuźniar, który przedstawił ogólne ramy przygotowywanego projektu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy i przedstawiciele województw z lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Zgodnie z procedurami Banku Światowego, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie od dnia 23 lutego br. upublicznił dwa podstawowe dokumenty:

- „Projekt Ramowego Planu Zarządzania Środowiskiem”

- „Projekt Ramowy Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń”.

Przedstawiciele firmy URS Polska, reprezentującej Bank Światowy, odnieśli się szczegółowo do wszystkich uwag i spostrzeżeń, wniesionych w trakcie trwania konsultacji. Następnie rozpoczęła się dyskusja z zaproszonymi gośćmi na temat treści konsultowanych dokumentów oraz zaproponowanego zakresu terytorialnego projektu. 

Propozycje przedstawicieli samorządów, wyrażone podczas debaty, dotyczyły głównie objęcia działaniami inwestycyjnymi również rzeki Wisłoki wraz z budową kompleksu suchych zbiorników w zlewni Wielopolki. Jak wynika z przedstawionych informacji, Wisłoka wraz z jej dopływami, od szeregu lat stwarza największe ryzyko i generuje najpoważniejesze straty powodziowe. Dodatkowo zaakcentowano konieczność jak najpilniejszego przystąpienia do rozpoczęcia zadania „Wisła etap I…”, polegającego na rozbudowie prawostronnego wału Wisły od Tarnobrzega do granicy z województwem świętokrzyskim.

Stanowisko samorządowców poparli również przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewody Podkarpackiego. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, który będzie inwestorem a zarazem beneficjentem środków Banku Światowego, również potwierdził konieczność realizacji tych zadań, jako priorytetowych, zaznaczając, że w chwili obecnej charakteryzują się one najwyższym stopniem przygotowania do realizacji.

Katarzyna Olbrycht
Oddział gospodarki wodnej

Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
Fot. Michał Mielniczuk
Biuro prasowe UMWP