itb logo 2014

 

Województwo Podkarpackie zaprasza przedsiębiorstwa z regionu do udziału w Misji gospodarczej branży turystycznej, połączonej z udziałem w Targach ITB Berlin 2019, organizowanej w dniach 6 – 8 marca 2019 roku w Berlinie.

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa wpisujące się w branżę turystyczno-uzdrowiskową, turystykę medyczną posiadające siedzibę (oddział, filię lub zakład) i prowadzące działalność gospodarczą na terenie Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa, termin nadsyłania wniosków upływa 8 lutego 2019 r.

 

W ramach organizowanego przedsięwzięcia, realizowanego ze środków RPO WP 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości, Województwo pokrywa poszczególnym przedsiębiorstwom:

  • koszty transportu (autokarem) na trasie: Rzeszów – Berlin – Rzeszów oraz koszty związane z opłatą rejestracyjną na Tagi.

Nadesłane zgłoszenia będą poddane ocenie formalnej, na podstawie której wyłonione zostaną firmy objęte dofinansowaniem (maksymalnie 10 firm). 

Do udziału w Targach zakwalifikowane zostaną przedsiębiorstwa według kolejności poprawnie złożonych zgłoszeń, spełniających wszystkie kryteria wyboru.

 

Informacji na temat naboru udziela Patrycja Zając, numer tel. 17 747 68 13 lub mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.119.1) – tzw. RODO, zgodnie z art. 13 rozporządzenia informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Województwo Podkarpackie z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru wniosków na dofinansowanie udziału w Misji gospodarczej branży turystycznej połączonej z udziałem w Targach ITB Berlin 2019, które odbędą się w dniach 6 – 8 marca 2019 roku, realizacji umowy o udzielenie pomocy de minimis, przygotowywaniu relacji z wydarzenia oraz rozliczania projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowanego ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, na podstawie umowy oraz zgody uczestników wydarzenia i odpowiednich przepisów prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),

4) dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów obowiązujących administratora, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w związku z zawartą umową,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz usunięcia danych na zasadach określonych w art. 17 RODO,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkować odmową udzielenia przedmiotowego wsparcia w postaci de minimis,

8) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia oraz inne podmioty uprawnione z mocy prawa, lub w oparciu o Pani/Pana zgodę.

 

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa (do pobrania) znajdują się poniżej: 

  1. REGULAMIN UCZESTNICTWA w Misji gospodarczej połączonej z udziałem w Targach ITB Berlin 2019
  2. Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa - Wniosek o uczestnictwo
  3. Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  4. Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa - Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu
  5. Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa - Wzór Umowy o dofinansowanie
  6. Załącznik nr 5 do Regulaminu uczestnictwa - Kryteria wyboru przedsiębiorstwa
  7. Załącznik nr 6 do Regulaminu uczestnictwa – Zgoda uczestnika
  8. Załącznik nr 7 do Regulaminu uczestnictwa - Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis
  9. Załącznik nr 1 do Wniosku o uczestnictwo - Fiszka informacyjna nt. przedsiębiorstwa

 

Z uwagi na brak wpłynięcia wniosków o uczestnictwo w misji gospodarczej połączonej z udziałem w targach

ITB BERLIN 2019,  zgodnie z Regulaminem dofinansowania podjęto decyzję o anulowaniu organizacji misji.