3
W dniach 24-25 kwietnia 2018 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się „Międzynarodowa VI Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii – nowe wyzwania”, współorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów i Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Dzięki współpracy z University McGill z Montrealu oraz University of London City konferencja miała status międzynarodowej. Województwo Podkarpackie było partnerem wydarzenia.

Konferencja, dzięki udziałowi znakomitych prelegentów specjalizujących się w tematyce regulacji prawnych związanych z lotnictwem i kosmonautyką, a także specjalistów z zakresu technologii lotniczej i kosmicznej, było doskonalą okazją do dyskusji na te istotne i aktualne tematy, jak również do promocji województwa podkarpackiego - regonu dla którego branża lotnicza ma szczególne znaczenie i jest jego najważniejszą inteligentną specjalizacją.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – EFRR, w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

Joanna Barańska
Oddział Współpracy Gospodarczej