170704 romaniuk
Wicemarszałek Bogdan Romaniuk wziął udział w Podkarpackim Forum Transportu i Logistyki, które odbyło się w Przemyślu. Organizatorami Forum były: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Województwo Podkarpackie oraz Prezydent Miasta Przemyśla.

Forum przygotowano z uwagi na konieczność podjęcia zintegrowanych działań mających na celu wzmocnienie rozwoju infrastruktury logistycznej w aspekcie komodalności i międzynarodowego charakteru transportu, utworzenie oferty inwestycyjnej dla regionu oraz promocję działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju transportu, logistyki i spedycji. Wydarzenie miało charakter międzynarodowy. Przybyłych gości powitał Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej dr Paweł Trefler. Gośćmi Forum byli między innymi: Podsekretarz Stanu Adam Hamryszczak, posłowie polskiego Sejmu, Radca – Minister Ambasady Ukrainy w RP Volodymyr Bachynsky, Konsul Generalny Ukrainy Svitlana Horbovska, a także prezydenci i burmistrzowie miast oraz gmin, wójtowie, starostowie. Patronat nad imprezą objął Marszałek Sejmu RP oraz Minister Infrastruktury

Tematyka forum obejmowała problematykę rozwoju gospodarczego w aspekcie wzmacniania stanu i zasobów infrastruktury oraz wykorzystania położenia geograficznego regionu. Podkreślono ważne położenie naszego regionu. W opinii posła Bogdana Rzońcy, przewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury, przejścia  graniczne w naszym regionie i sąsiadująca z nimi infrastruktura są istotnymi miejscami w kontaktach gospodarczych między Polską a Wschodem. Dla posła konieczne wydaje się też budowanie nowych przejść granicznych.

Wymaga to jednak uzgodnień między rządami Polski i Ukrainy. Jest już porozumienie w sprawie budowy przejścia granicznego Malchowice – Niżankowice – zaznaczył poseł.

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak mówił o współpracy w ramach programów transgranicznych Polska-Białoruś-Ukraina i Polska-Słowacja, bowiem udział w takich międzynarodowych przedsięwzięciach, wspólne planowanie i realizowanie inwestycji transportowych jest kluczowe dla rozwoju zarówno Podkarpacia, jak i makroregionu Karpat. Minister wspomniał o Wschodniej Magistrali Kolejowej, która wpłynie na rozwój gospodarczy Podkarpacia, gdyż utworzenie jednolitego szlaku kolejowego zwanego Magistralą Wschodnią zwiększy dostępność transportową oraz poprawi warunki świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów a atrakcyjniejsze połączenia między miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej doprowadzą do zwiększenia udziału transportu kolejowego co spowoduje odciążenie dróg, a w konsekwencji ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu samochodowego na środowisko.

Minister mówił również o wyzwaniu dla regionów karpackich, którym jest poprawa komunikacji na osi północ – południe. Budowa międzynarodowej drogi Via Carpatia będzie sprzyjać integracji pomiędzy Polską a jej północnymi i południowymi sąsiadami.

Główne nurty dyskusji i rozważań naukowych skupiały się wokół następujących zagadnień: komodalność transportu w aspekcie Szlaku Jedwabnego, możliwości rozwoju infrastruktury logistycznej w kontekście rozwoju przemysłu, innowacyjne technologie w transporcie, rozwój logistyki miejskiej, rola funduszy UE w rozwoju regionalnym, organy Państwa oraz samorząd lokalny jako podmiot wspierający sektor TSL a także, jakże istotny element dla naszego regionu – budowa Via Carpatii.

Na uwagę zasługuje fakt, że Forum miało charakter dwuwątkowy, adresowane było do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, dyplomatów, reprezentantów przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Niezmiernie wartościowa była także forma wydarzenia dająca możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej, ośrodkiem akademickim, a podmiotami gospodarczymi.

Uczestnicy Forum jednogłośnie potwierdzili potrzebę kontynuowania prac i zorganizowania za rok II Podkarpackiego Forum Transportu i Logistyki.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.

Mariusz Stec
Oddział Współpracy Gospodarczej
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej