Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Promocja Gopodarcza

Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego

|
Joanna Barańska

fepr pl podk ueefrr

O projekcie:

Samorząd województwa realizuje projekt pn. Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego, finansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości. Decyzja o dofinansowaniu projektu została podjęta 23 grudnia 2016 r. na mocy uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 252/5083/16.

Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki, poprzez promocję gospodarczą województwa oraz stref aktywności gospodarczej (terenów inwestycyjnych) w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Cele szczegółowe obejmują: wzrost rozpoznawalności regionu oraz poprawę wizerunku regionalnej gospodarki pod względem gospodarczym, pobudzenie eksportu produktów i usług z terenu województwa podkarpackiego, wzrost inwestycji krajowych i zagranicznych w województwie, promocję podkarpackich firm - małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój turystyki biznesowej.

Realizacja projektu polega w głównej mierze na organizacji oraz udziale w wydarzeniach o charakterze gospodarczym i promocyjnym, takich jak targi, konferencje, seminaria, misje gospodarcze i wizyty studyjne. Imprezy, w których województwo będzie brało udział, będą wybierane w trakcie trwania projektu, z uwzględnieniem kluczowych branż regionu oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty gospodarcze.

Wartość projektu - 16 000 000 zł

Plakat Projekt

 

 

AKTUALNE NABORY I INFORMACJE