Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020.

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w zakładce - Aktualne konkursy ofert: http://www.rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert