Logo ROPSRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza przedstawicieli samorządów powiatowych i gminnych, jednostek samorządowych pomocy społecznej, organizacji pozarzadowych oraz wszystkich zainteresowanych na Podkarpackie Forum Polityki Społecznej, które odbędzie się 14 kwietnia (czwartek) w godz. 9.00 - 13.00 w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Forum poświęcone będzie współpracy w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014 - 2020, Oś. Proprytetowa VIII - Integracja społeczna, Działanie 8.4 - Poprawa dostepu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Szczegółowe informacje znajdują sie w załączniku.