Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa podkarpackiego, działające na rzecz edukacji do zgłaszania kandydatów do Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014-2020 (zwany dalej PWT PL-SK 2014-2020)

W Komitecie Monitorującym PWT PL-SK 2014-2020 przewidziano jedno miejsce dla reprezentanta organizacji pozarządowej z terenu województwa podkarpackiego, działającej na rzecz edukacji.

Każda organizacja pozarządowa może wskazać tylko jednego kandydata. Spośród zgłoszeń zostanie wyłoniony członek główny Komitetu Monitorującego oraz jego stały zastępca.

Zgłoszenia kandydatów do Komitetu Monitorującego należy dokonać za pośrednictwem dołączonego formularza zgłoszeniowego oraz przesłania go w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KM PL-SK 2014-2020”, na adres:

Anna Tworz

Kancelaria Zarządu

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 stycznia 2015 r.

Dodatkowych informacji w sprawie udziału w pracach Komitetu Monitorującego oraz naboru udziela p. Natalia Medyńska, pracownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, tel.17 747 64 25.

Informacje na temat projektu Programu PL-SK 2014-2020 można znaleźć pod adresem:

 

http://www.ewt.gov.pl/media/807/pwt_pl_sk_2014_2020_pl.pdf

 

 

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.