Urzad min Zarząd Województwa Podkarpackiego przekazał Ministrowi Rozwoju szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych z zakresu kultury mających istotne znaczenie dla rozwoju województwa do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego.

Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystąpiły do marszałków z inicjatywą uzupełniania kontraktów terytorialnych o dodatkowe inwestycje z dziedziny kultury najważniejsze dla regionów. Zgodnie z zasadami naboru, zgłaszane projekty musiały wpisywać się w warunki określone dla Osi priorytetowej VIII, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w tym: w zakresie typów projektów oraz w zakresie typów beneficjentów.

Zarząd Województwa Podkarpackiego wytypował przedsięwzięcia priorytetowe z zakresu kultury, mające istotne znaczenie dla rozwoju województwa, do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego. Wskazane projekty przeszły ocenę formalną pod względem zgodności z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014 – 2020 - dla VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

Strona rządowa określiła, iż Zarządy Województw mogą zgłosić maksymalnie po 15 projektów, z których co najmniej 5 musi pochodzić z rekomendacji prezydentów miast. Brak projektów zgłoszonych przez prezydentów miast skutkuje ograniczeniem liczby zgłoszonych projektów do 10-ciu. Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego tut. urzędu, jako merytorycznie właściwy, przygotował dla Zarządu Województwa rekomendacje dla 15 przedsięwzięć oraz 4 przedsięwzięć do ewentualnej listy rezerwowej. Zarząd zdecydował rekomendować wszystkie projekty prezydenckie, które spełniały kryteria postawione przez POIiŚ. Ze względów formalnych odrzucony został projekt Rozbudowa i Modernizacja Biblioteki Publicznej w Mielcu. Zgodnie z założeniami Osi priorytetowej VIII, Działanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, wsparcie dla czytelnictwa może być udzielone tylko miastom wojewódzkim.

 Przekazane przez województwa przedsięwzięcia będą następnie podlegać weryfikacji przez stronę rządową pod kątem zgodności z zapisami POIiŚ 2014 – 2020. Następnie projekty wybrane w wyniku oceny przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zostaną wskazane do zamieszczenia w Kontraktach Terytorialnych. Jednak ostateczna decyzja o dofinansowaniu danego projektu uzależniona będzie od wyników konkursów w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020, w których te projekty będą musiały startować.

Projekty z listy rezerwowej będą mogły zostać przekazane stronie rządowej odrębnym trybem, jako uzupełnienie do już przekazanych przedsięwzięć.

 

Projekty z listy podstawowej (wytłuszczono prezydenckie):

 

 • Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej
 • Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu
 • Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury
 • Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego
 • Rozwój instytucji kultury i zasobów dziedzictwa kulturowego Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez przebudowę Tarnobrzeskiego Domu Kultury
 • Prace remontowo - konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu
 • Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego regionu,
 • Rozbudowa budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie o nowoczesną, wielofunkcyjną, ekonomiczną w eksploatacji Scenę Kameralną wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym - etap I,
 • Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych Kresów Rzeczypospolitej na Ziemi Lubaczowskiej,
 • VIA Reginae - szlak kulturowy turystyki kwalifikowanej
 • Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl - Etap II
 • Kalwaryjskie fortalicium Fredry - konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami kalwaryjskimi,
 • Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy jako miejsca prezentacji dziedzictwa kulturowego,
 • Renowacja zabytkowej infrastruktury Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w celu podniesienia atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu,
 • Podkarpackie Muzeum Przemysłu Lotniczego i Lotnictwa w Mielcu.

Projekty z listy rezerwowej:

 

 • Gmina Niwiska - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie przy obiektach architektury dworskiej z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej,
 • Miasto Jasło - Utworzenie Centrum Kultury i Techniki poprzez przebudowę i rozbudowę niezabytkowej infrastruktury,
 • Gmina Miejsce Piastowe - Centrum Kultury Pogórzańskiej - ochrona unikatowego dziedzictwa kulturowego i etnograficznego Województwa Podkarpackiego,
 • Powiat Strzyżowski - Odrestaurowanie i zaadoptowanie zabytkowego pałacu w Wiśniowej w celu utworzenia bazy wykorzystywanej do realizacji przedsięwzięć w zakresie kultury, turystyki i sportu

Tomasz Leyko

Rzecznik prasowy UMWP