LOgo

W związku z pytaniem zadanym w trakcie spotkań edukacyjnych w jakim zakresie w ramach kryterium oceny projektów w działaniu 6.3 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej RPO WP 2014-2020 badane będzie, czy projekt został ujęty w programie rewitalizacji umieszczonym w Wykazie programów rewitalizacji Województwa Podkarpackiego, jak również, czy tytuł i wartość projektu są zbieżne z zapisami Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji, przedstawiamy nast. informację.

Ocena złożonych projektów dokonywana będzie w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Dlatego na etapie opracowania programów rewitalizacji, należy dołożyć szczególnej staranności w zakresie identyfikacji poszczególnych projektów, tak aby na etapie oceny kryterium dotyczącego ujęcia projektu w programie rewitalizacji, tytuł, wartość, cel i zakres projektu nie budziły wątpliwości w zakresie zbieżności z zapisami zatwierdzonego programu rewitalizacji.

LOgo

15 grudnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach II edycji Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Rewital minW dniach 15,16 grudnia odbyły się spotkania informacyjne dla dotacjobiorców w ramach Konkursu dotacji – I edycja. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin województwa podkarpackiego zainteresowani rozliczeniem projektu na podstawie podpisanych umów o przyznanie dotacji. 

LOgo

W związku z trwającym etapem podpisywania umów na przyznanie dotacji w ramach konkursu na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dla dotacjobiorców, które odbędzie się w dniach 15, 16 grudnia 2016 roku w Rzeszowie w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

LOgo

Zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych realizowanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego współfinansowanego z Funduszu Spójności realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Spotkania edukacyjne skierowane są do gmin z terenu województwa podkarpackiego.