W dniu 10 lutego 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Podkarpackim na realizację Zadania polegającego na wsparciu gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji.

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności JST do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych zwłaszcza w zakresie: dostępności w rewitalizacji, zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji, wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o  rewitalizacji, wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem projektu jest wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, który zapewniać będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Zadania w ramach projektu:

  1. przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla przedstawicieli gmin oraz członków Komitetów Rewitalizacji lub innych podmiotów zaangażowanych w koordynację programu rewitalizacji danej gminy.

Przez spotkania edukacyjne rozumie się różne formy podnoszenia kompetencji realizowane w ramach spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów (teoretyczno-praktycznych), krajowych wizyt studyjnych z zakresu czterech obligatoryjnych modułów tematycznych:

  • dostępności w rewitalizacji,
  • zarządzanie rewitalizacją i włączenie społeczności lokalnej we wdrażanie programów rewitalizacji,
  • wykorzystanie narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji,
  • monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

Aby ułatwić dotarcie na szkolenia będą one organizowane w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Krośnie, Przemyślu.

      2. eksperckie wsparcie doradcze gmin z terenu województwa w zakresie przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji i jego wdrażania (w tym doradztwo prawne), np.                 w przekształcaniu programów rewitalizacji w gminne programy rewitalizacji,

      3. eksperckie wsparcie doradcze gmin z terenu województwa w zakresie dostępności w rewitalizacji,

      4. wypracowanie systemu monitorowania rewitalizacji w regionie i w gminach,

      5. prowadzenie regionalnego serwisu internetowego poświęconego rewitalizacji, zawierającego podstawowe informacje, jak i popularyzującego i promującego działania rewitalizacyjne.

Informacje o terminach realizacji poszczególnych form wsparcia dla gmin będą zamieszczane na stronie internetowej w zakładce Gospodarka i Transport/ Rewitalizacja

Wartość projektu: 1 026 860,00 PLN.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności (85 %) i Budżetu Państwa (15%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 wynosi: 924 174,00 PLN.

Okres realizacji projektu: styczeń 2020 – grudzień 2021.

Logo nowe02