Logo nowe02

W związku z wpływającymi do tut. Urzędu aktualizacjami programów rewitalizacji informujemy, iż Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 tj. Regulaminem oceny programów rewitalizacji przez Zespół ds. rewitalizacji w województwie podkarpackim pkt. II.1 Program rewitalizacji przyjęty przez radę gminy /radę miasta albo ostateczny projekt programu rewitalizacji przygotowany do przyjęcia przez radę gminy /radę miasta należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w dwóch egzemplarzach w wersjach papierowej i jednym w elektronicznej  (np. na płycie CD/DVD) wraz z oryginałem  uchwały albo kopią uchwały potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy) i załącznikami  (np. strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, jeśli jest wymagana). 

Wniosek o wpis do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy. Jeżeli upoważnienie nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, niezbędnym jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Gmina podaje swój adres wraz z adresem poczty elektronicznej, wskazuje osobę do kontaktów oraz numery telefonów.

Po przeanalizowaniu nadesłanych do tej pory aktualizacji programów powtarzające się uchybienia dotyczyły:

   - braku informacji na temat konsultacji społecznych dot. aktualizacji programu rewitalizacji,

   -  braku informacji na temat strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

braku opinii Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

   - braku odniesień do uwag zawartych w ostatnim stanowisku Zespołu ds. rewitalizacji,

   - brak wersji rejestruj zmiany do poprzedniej wersji programu rewitalizacji.

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi na opisane powyżej kwestie.