Logo nowe02

Czy Gmina zawsze zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT?

Dotacjobiorca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o kwalifikowalności VAT zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy o przyznanie dotacji w ramach Konkursu dotacji - Przygotowanie programów rewitalizacji. W ww. załączniku gmina oświadcza, że realizując projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT oraz zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego VAT. W sytuacji gdy wykonawca usługi zwolniony jest z podatku od towarów i usług na podstawie obowiązujących przepisów prawa wówczas wartość netto równa się wartości brutto faktury. W związku z powyższym wartość brutto faktury zostanie w całości zrefundowana w ramach realizacji projektu, o ile zostaną spełnione warunki kwalifikowalności wydatków, o których mowa w rozdziale IX Regulaminu konkursu. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT stanowi integralną część umowy o przyznanie dotacji i każdy wnioskodawca ubiegający się o przyznanie dotacji zobowiązany jest do jego złożenia.