Logo nowe02

Zarząd Województwa Podkarpackiego oraz Minister Inwestycji i Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

 Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO) poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.

Do dodatkowych celów Konkursu można zaliczyć:

  • upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,
  • wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Przedmiot Konkursu: Przedmiotem Konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizowania programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Wnioskodawcy:  gmina miejska, miejsko-wiejska, wiejska.

Termin składania wniosków:

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór wniosków o przyznanie dotacji prowadzony jest w sposób ciągły:

od dnia ogłoszenia Konkursu dotacji - edycja III (otwarcie konkursu – dzień rozpoczęcia naboru),
do dnia 18 maja 2018 r. (ostatni dzień konkursu – dzień zakończenia naboru).

Termin zakończenia naboru może zostać zmieniony ze względu na wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na Konkurs dotacji – III edycja lub brak dostatecznej ilości wniosków.

Rozstrzygnięcie konkursu:  Wnioski oceniane będą w sposób ciągły. Pozytywna ocena wniosku (minimalna liczba punktów - 60%) pod względem merytorycznym skutkować będzie sukcesywnym przekazywaniem do rekomendacji Zarządowi Województwa Podkarpackiego do dofinansowania (do wyczerpania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Konkursu dotacji).

Miejsce składania wniosków: Kancelaria Główna, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4 , 35-010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków: 

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi:
1) być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT";
2) zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.
Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na płycie CD/DVD/pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.
Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie (np. uchwałę rady).

Wnioski przesłane:
1) w inny sposób niż opisany powyżej (np. telefaksem lub tylko pocztą elektroniczną),
2) dostarczone pod inny adres aniżeli wskazany,
3) złożone lub nadane po upływie wyznaczonego terminu - nie będą rozpatrywane.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%. (Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych złożonego projektu).

Całkowita wartość projektu jednego Wnioskodawcy nie może przekraczać 120 000 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Pula środków finansowych przeznaczonych dla całego Konkursu dla Województwa Podkarpackiego wynosi 1 831 617,30 PLN (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych i trzydzieści groszy). Konkurs jest współfinansowany
w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.
W celu wykorzystania całej alokacji otrzymanej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Zarząd Województwa Podkarpackiego może podjąć decyzję umożliwiającą zwiększenie puli środków na Konkurs w wyniku uwolnienia środków z pierwszej i drugiej edycji Konkursu dotacji.

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu:

1. Definicja rewitalizacji oraz cechy i elementy programów rewitalizacji

2. - Formularz wniosku o przyznanie dotacji acji 

   - Formularz wniosku o przyznanie dotacji. Szczegółowy budżet zadania

3. Karty oceny wniosku

a) formalna

b) merytoryczna

4. Istotne postanowienia umowy 

- Wzór protokołu z kontroli biegłego rewidenta  

5. Wzór sprawozdania z realizacji projektu

a) Wzór sprawozdania - Informacja na temat sposobu wyboru wykonawców i Konkurencyjność

b) Wzór sprawozdania - Część finansowa

6. Regulamin Pracy Komisji Konkursowej 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Stanowisko Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

Pytania i odpowiedzi:
Zapytania można zgłaszać telefonicznie pod numerem 17 747 68 78 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając w temacie Programy rewitalizacji POPT.

Procedura udzielania zamówień przy realizacji projektów w ramach dotacji:

a) Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców - dla wydatków ponoszonych do 5 lutego 2017 r

b) Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców - dla wydatków ponoszonych od 6 lutego 2017 r do 19 września 2017 r

c) Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców - dla wydatków ponoszonych od 20 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r

d) tylko i wyłącznie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - dla wydatków ponoszonych od 1 stycznia 2018 r.