Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa umieściło publikację pt. „Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”.Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa umieściło publikację pt. „Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”.

 

Szanowni Państwo,


informujemy, że na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-POWER.htm umieszczona została publikacja pt. „Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”.

W publikacji omówiono istotne z praktycznego punktu widzenia metody i rozwiązania przydatne przy prowadzeniu analizy i diagnozy kondycji gminy, wyznaczaniu na jej terenie obszarów zdegradowanych oraz podejmowaniu decyzji o zasięgu obszaru rewitalizacji. W opracowaniu wskazano jak połączyć wymogi wynikające z zapisów ustawy z szeroką wiedzą dotyczącą doboru metod badawczych i wskaźników użytecznych dla rzetelnego rozpoznania problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno – funkcjonalnych oraz technicznych. Ponadto zawarto w nim wskazówki odnośnie systemu monitorowania gminnego programu rewitalizacji i uwagi związane z wyznaczaniem specjalnej strefy rewitalizacji.

Publikacja powstała w ramach projektu "Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe
i publikacje dla planistów – etap I", realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, którego Beneficjentem jest Departament Polityki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Celem projektu jest stworzenie narzędzi mających wpływ na zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych.

Link do publikacji:

http://mib.gov.pl/files/0/1797727/Delimitacjakrokpokroku.pdf