LOgo

W dniu 11 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 324/6826/17 wyraził zgodę na zawarcie aneksów do umów o przyznanie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego, w przypadku uzasadnionego wniosku gminy dot. wydłużenia terminu na złożenie korekty programu rewitalizacji.

Uzasadniony wniosek gminy powinien zawierać harmonogram przekazania korekty programu rewitalizacji (wskazanie poszczególnych terminów związanych z opracowaniem skorygowanego programu rewitalizacji, przeprowadzenia konsultacji społecznych, przyjęcia programu rewitalizacji przez radę gminy itp.) i być złożony w terminie umożliwiającym sporządzenie aneksu przed upływem wyznaczonego terminu.

W przypadku Lokalnego Programu Rewitalizacji termin może być wydłużony o nie więcej niż 30 dni kalendarzowych, natomiast dla Gminnego Programu Rewitalizacji termin może być wydłużony o nie więcej niż 90 dni kalendarzowych.