LOgo

Informujemy, że na mocy Uchwały Nr 296/5906/17 z 18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zaktualizowaną Instrukcję przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zmiany w niniejszej Instrukcji w stosunku do dokumentu przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 194/3956/16 z dnia 12 lipca 2016 r. dotyczą w szczególności:
1. Uzupełnienia oraz uspójnienia zakresu stosowania w treści dokumentu nazw skróconych;
2. Doprecyzowania zapisów odnoszących się do celu i zakresu Instrukcji;
3. Rozszerzenia i doprecyzowania charakterystyki obszaru rewitalizacji w ramach RPO WP 2014-2020, w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
4. Doprecyzowania zapisów w zakresie opiniowania programu rewitalizacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020;
5. Doprecyzowania nazwy, metryczki oraz zmiany wartości referencyjnej/średniej wskaźnika w Wykazie wartości referencyjnych dla obszarów rewitalizacji w zakresie wskaźnika: Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe zmiany w treści dokumentu mają charakter porządkujący, uzupełniający
i doprecyzowujący.

Załączniki:
1. Instrukcja przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
2. Regulamin oceny programów rewitalizacji przez Zespół ds. rewitalizacji w województwie podkarpackimw województwie podkarpackim,
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Karta weryfikacji formalnej programu rewitalizacji,
4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Karta weryfikacji merytorycznej programu rewitalizacji (PDF, 411.92 KB)