LOgo

W dniu 21 marca 2017 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 285/5698/17 wyraził zgodę na zmianę Regulaminu Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego przyjętego uchwałą Nr 136/2926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2016 r. (z późn. zm), w zakresie zmiany terminu realizacji projektu.

Zmiana Regulaminu Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego polega na zastąpieniu obecnego zapisu, o którym mowa w punkcie 11.2 Termin realizacji projektu: Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 31 marca 2017 roku zapisem o treści: „Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 31 marca 2017 r. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do dnia 31 maja 2017 r., przykładowo dla zachowania terminów opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na podstawie Ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji”.

W przypadku ubiegania się o wydłużenie terminu realizacji projektu niezbędne jest przedstawienie wyjaśnienia w zakresie braku możliwości realizacji projektu w terminie określonym we wniosku o przyznanie dotacji wraz z uzasadnieniem dla tej zmiany.

W takim przypadku należy złożyć wymienione poniżej dokumenty (zaktualizowane o termin realizacji projektu):
• wniosek o przyznanie dotacji oraz skorygowany szczegółowy budżet projektu (3 egz.) wraz z wersją elektroniczną na jednej płycie CD,
• załącznik nr 7 do umowy tj. wartość i liczba dotacji celowej przyznanego dofinansowania (3 egz.).

W przypadku wnioskowania także o inne zmiany w zakresie realizacji projektu (inne niż termin realizacji projektu) Wnioskodawca przedstawia niezbędne wyjaśnienia zgodnie z § 11 umowy o przyznanie dotacji.