LOgo

Komisja konkursowa zakończyła ocenę formalną wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie działań w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa podkarpackiego. Ocena została przeprowadzona w oparciu o Regulamin Konkursu Dotacji oraz Regulamin pracy Komisji Konkursowej.

Do Departamentu Rozwoju Regionalnego w ramach II edycji ww. Konkursu dotacji wpłynęło w terminie 41 wniosków na wnioskowaną kwotę 1 494 104,00. Wszystkie oceniono pozytywnie pod względem formalnym.

Obecnie Komisja Konkursowa prowadzi ocenę merytoryczną nadesłanych wniosków. Zgodnie z Regulaminem Konkursu dotacji rozstrzygnięcie planowane jest na marzec 2017 r.

Lista wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym