Dokumenty związane z umową między Rządem RP a Samorządem Województwa Podkarpackiego

W Ministerstwie Rozwoju zakończył się proces uzgadniania dodatkowych projektów z zakresu infrastruktury B+R do ujęcia w Kontrakcie, możliwych do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.

29 maja 2017 r. Marszałek Władysław Ortyl podpisał w Ministerstwie Rozwoju Aneks nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

W 2016 r. podjęto działania w sprawie przygotowania naboru dla przedsięwzięć priorytetowych z zakresu kultury.

W roku 2015 trwały prace nad uszczegółowieniem zapisów Kontraktu Terytorialnego poprzez dostarczenie stronie rządowej szczegółowych informacji dotyczących przedsięwzięć priorytetowych wymienionych w tym dokumencie. 

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Podkarpackiego został podpisany w dniu 12 grudnia 2014 r. Z uwagi na fakt, że głównym źródłem finansowania podpisanego Kontraktu mają być środki UE pochodzące z programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, a w czasie podpisywania Kontraktu programy te nie były jeszcze zatwierdzone przez KE, Kontraktowi nadano formę umowy ramowej. Dokument ten podlegał dalszym negocjacjom i uzgodnieniom.