W sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta, jubileuszowa gala, podczas której po raz dziesiąty wręczono stypendia i nagrody dla uzdolnionej młodzieży w ramach programu „Nie zagubić talentu”. W uroczystości udział wzięli marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący sejmiki Jerzy Cypryś, radny Stanisław Bartnik oraz kurator oświaty Małgorzata Rauch. Gośćmi wydarzenia byli młodzi - zdolni z całego regionu wraz z rodzicami i nauczycielami. 

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia - „Nie zagubić talentu” realizowany jest przez Zarząd Województwa Podkarpackiego już od dziesięciu lat. W całości finansowany jest z budżetu Województwa Podkarpackiego, a jego adresatem jest uzdolniona młodzież, ucząca się w szkołach gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na terenie województwa.  

Nasz program ma zachęcać uczniów do rozwoju, aby później, już w dorosłym życiu  przenosili swoje talenty do sfery gospodarki. Inwestycja w edukację to zawsze inwestycja w przyszłość. Lata ciężkiej pracy, zaangażowania uczniów, ich rodziców i nauczycieli z pewnością przełożą się na efekty ważne dla nas wszystkich – mówił podczas gali, gratulując jednocześnie stypendystom - marszałek Władysław Ortyl.  

W ramach programu przyznawane są:

- stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,

- stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,

- nagrody pieniężne.  

Wnioski ocenia specjalnie do tego powołana komisja, w skład której wchodzą reprezentanci różnych środowisk związanych z edukacją

W tym roku stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne otrzymało 29 uczniów z Podkarpacia. Z kolei stypendia za wybitne osiągniecia naukowe zarząd województwa przyznał - po zasięgnięciu opinii komisji – 32 osobom.

Taki program jest potrzebny, bo dzięki temu wsparciu mogę pokryć koszty kształcenia, na przykład dojazdów – mówi o stypendium Karol Hodur.

Stypendia przyznawane są w wysokości 300 zł miesięcznie na okres od września do czerwca następnego roku.

Taka forma wsparcia zachęca do nauki, jest nagrodą za ciężką pracę, za trud, jaki włożyło się, aby odnieść sukces. Bardzo miło jest podczas gali odbierać dyplom stypendysty – dodaje Maksymilian Mirecki.

Celem programu jest docenienie osiągnięć uczniów, dowartościowanie ich pracy oraz wzmocnienie wiary we własne możliwości – mówiła podczas uroczystości Barbara Pelczar-Białek, dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu UMWP. 

W ramach programu „Nie zagubić talentu” przyznawane są również nagrody pieniężne.  W roku 2017 wpłynęło 155 wniosków, z tego 81 wniosków nie spełniło wymogów formalnych a 12 wniosków dotyczyło zespołów artystycznych działających przy jednostkach oświatowych. Ostatecznie zarząd województwa  przyznał 82 indywidualne nagrody pieniężne oraz 7 nagród dla zespołów.

Uczniowie otrzymali nagrodę pieniężną za liczne osiągnięcia wojewódzkie, krajowe oraz międzynarodowe, m.in. w konkursach, turniejach oraz olimpiadach przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych. Wysokość nagrody kształtuje się w zależności od osiągnięć i wynosi od 800 do 2 000 zł (800 zł – otrzymał uczeń, który został laureatem wojewódzkiego konkursu, 1 100 zł za uzyskanie tytułu laureata olimpiady ogólnopolskiej, 2 000 zł za osiągnięcia międzynarodowe. Natomiast kwota od 1 800 zł do 2 700 zł trafiła do zespołów artystycznych, uzyskanie osiągnięć ogólnopolskich bądź międzynarodowych).

Stypendia i nagrody pieniężne „Nie zagubić talentu” to nie jedyna pomoc przyznawana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w trosce o rozwój młodych talentów, realizuje kilka programów stypendialnych dla uczniów, studentów i sportowców. Na ten cel rokrocznie przeznacza niebagatelną kwotę ok. 4,5 mln zł, a wsparcie to trafia do ok. 1300 młodych mieszkańców Podkarpacia – uczniów, słuchaczy, studentów i młodych sportowców.

Wsparcie jest realizowane np. poprzez program stypendialny współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WP, skierowany do szczególnie uzdolnionych gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie jest również realizowane poprzez program stypendialny dla słuchaczy Medyczno – Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Monika Konopka
Fot. Sebastian Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (listy_stypendyściNagrody.docx)listy_stypendyściNagrody.docx56 kB