Miniatura artykułuJakie mamy doświadczenia we wspieraniu inkubatorów na Podkarpaciu w ramach Funduszy Europejskich i na jakie wsparcie mogą one liczyć w nowej perspektywie oraz jak Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu może przełożyć się na rozwój firm – to główne tematy rozmów marszałka Władysława Ortyla z przedstawicielami inkubatorów z terenu województwa podkarpackiego. Spotkanie odbyło się w Inkubatorze Technologicznym PPN-T w Jasionce.

Nowy okres perspektywy finansowej przynosi dalsze wyzwania związane z transferem technologii i komercjalizacją wiedzy oraz potrzebą istotnego zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. Niebagatelną rolę w tym zakresie będą miały do odegrania ośrodki innowacji, takie jak parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii czy akademickie inkubatory przedsiębiorczości.

Marszałek Władysław Ortyl mówił na spotkaniu o potrzebie współpracy na rzecz wspólnego celu, jakim jest współdziałanie na rzecz rozwoju podkarpackiego biznesu:

Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na to spotkanie. Tu w Jasionce – w miejscu niezwykle ważnym dla rozwoju podkarpackiego biznesu, chcemy z Państwem rozmawiać o systemie wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości oraz o instrumentach służących temu celowi, a także możliwościach, jakie stoją przed firmami działającymi w inkubatorach. Doszliśmy do wniosku, że musimy zinwentaryzować to, co dzieje się w inkubacji, aby jeszcze skuteczniej móc wspierać młode firmy w ich dalszym rozwoju. Jako województwo mamy silną pozycję na tle innych regionów, jeśli chodzi o inkubację i wspieranie małych i średnich firm, jednak naszą bolączką jest ich ciągle stosunkowo mała ilość. I tu właśnie jest ważna rola do odegrania przez inkubatory działające na terenie województwa, które generują ciepło dla biznesu. Przed nami nowa perspektywa finansowa i nowe szanse dla rozwoju inkubacji na Podkarpaciu. Dlatego jestem przekonany, że będziemy się spotykać częściej i wspólnie będziemy mogli dyskutować o nowych możliwościach, które są przed nami – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Udział w spotkaniu wzięli między innymi: Mariusz Bednarz - prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Antoni Górski – prezes Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Łukasz Gajdowski - wiceprezes Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Janusz Błażej - prezes zarządu ZETO-RZESZÓW i Paweł Bik - wiceprezes z Przemyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji, Bogusław Kobyłecki – Prezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Sabina Kmiecik i Iwona Domaradzka-Wietecha z Inkubatora Przedsiębiorczości Jasło, Maciej Chrzanowski z Samsung Inkubator, Artur Chmaj - dyrektor Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości z Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości WSIiZ, Daniel Dereniowski - prezes Inkubatora Huge TECH, a także przedstawiciele Inkubatora Technologicznego ze Stalowej Woli, Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” oraz Urban Lab Rzeszów.

Wstępne założenia wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości oraz usług inkubacyjnych na wczesnym etapie rozwoju w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027” omówił Wojciech Magnowski dyrektor departamentu Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym w urzędzie marszałkowskim. Natomiast o doświadczeniach we wspieraniu inkubatorów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 opowiadała Agnieszka Czuchra dyrektor departamentu Wspierania Przedsiębiorczości z urzędu marszałkowskiego.

O tym jakie korzyści dla przedsiębiorczości niesie przed sobą wdrożenie Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu mówili - Danuta Cichoń dyrektor departamentu Gospodarki Regionalnej w urzędzie marszałkowskim oraz Grzegorz Karpiuk kierownik Biura Projektów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Na podkarpacku działa około 12 inkubatorów przedsiębiorczości o różnej formie prawnej, których celem jest wspieranie potencjału biznesowego. Działają jak „katalizatory przedsiębiorczości”, które oferując różnego rodzaju usługi mają przyspieszać powstawanie nowych projektów. W latach 2014–2020 ich potencjał techniczny i merytoryczny podlegał rozwojowi i ciągłej rozbudowie przy wykorzystaniu znaczących inwestycji publicznych. Działanie inkubatorów wpisuje się w politykę wspierania przedsiębiorczości, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym co umożliwia wykorzystanie sprawdzonych wzorców w zakresie tworzenia przedsiębiorstw.

W ramach oferty inkubatorów przedsiębiorczości można wyodrębnić następujące usługi: coworking, mentoring, wsparcie finansowe, podatkowe, prawne, przestrzeń biurowa, przestrzeń produkcyjna - na korzystnych warunkach finansowych – niższych niż rynkowe. Finalnie działalność inkubatorów przyczynia się do zmniejszania bezrobocia oraz pozytywnie wpływa na strukturę zawodową lokalnej społeczności.

Tekst: D. Kozik

Fot. A. Magda

Biuro Prasowe UMWP