Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz reprezentuje Podkarpacie podczas  Forum Gubernatorów Krajów Grupy Wyszehradzkiej, które odbywa się w Pradze. To pierwsze takie spotkanie szefów europejskich regionów należących do Grupy V4.

Przez dwa dni jegfo uczestnicy dzielą się doświadczeniami oraz dyskutują nad czterema głównymi zagadnieniami. Będą to kwestia bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa, sprawy rozwoju regionalnego, także w kontekscie turystyki, wsparcia dla regionów i ochrony zabytków kultury oraz połączenia między instytucjami, innowacji i inteligentnych technologii oraz ochrony środowiska naturalnego.

W czasie spotkania ważnym zagadnieniem jest także współpraca regionów w ramach Europejskiego Komitetu Regionów, kwestia wspólnego lobbowania i  koordynacji stanowisk regionów V4 w KR. Poruszana będzie także kwestia informowania obywateli regionów o V4 i Unii Europejskiej w drodze różnych form współpracy kulturalnej i społecznej, ale także o Funduszu V4 jako okazji do wspierania współpracy między regionami.

W tej części dyskusji głos zabrał przewodniczacy sejmiku Jerzy Borcz, mówiąc o konieczności wypracowania i wadze istnienia konkretnych instrumentów na rzecz współpracy terytorialnej między krajami i regionami, które są oddolnym narzędziem aktywizującym władze oraz społeczeństwo i dynamizują procesy rozwojowe na poziomie lokalnym i regionalnym. Takim instrumentem są strategie makroregionalne, odgrywające istotną rolę w procesie integracji obszaru Unii Europejskiej.

Zależy nam, aby Makroregion Karpacki mógł uczestniczyć w inicjatywie, w ramach której można będzie realizować wiele przedsięwzięć lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o Makroregionalnej Strategii dla Regionu Karpat, o której utworzenie usilnie zabiega Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. W przyszłej strategii miałyby uczestniczyć regiony należące do takich krajów jak: Czechy, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry. Te kraje objęte są już zasięgiem innych istniejących strategii, jednak obszar Karpat jest obszarem szczególnym, ważnym geopolitycznie, ponieważ stanowi zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, posiada wyjątkowe zasoby endogeniczne oraz unikalne warunki geograficzne i zamieszkany jest przez około 68 mln ludności – mówił w Pradze przewodniczący Jerzy Borcz.

Przewodniczący przypomniał także sukces, jakim było przyjęcie  w grudniu 2019 podczas sesji  plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów opinii z inicjatywy własnej „Strategia makroregionalna dla regionu Karpat”, której sprawozdawcą był marszałek Władysław Ortyl.

To pierwszy oficjalny dokument UE, wymieniający z nazwy Strategię Karpacką. W związku z opinią europoseł Tomasz Poręba (European Conservatives and Reformists Group, Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów) złożył w maju interpelację dotyczącą działań Komisji Europejskiej ws. inicjatywy utworzenia Strategii makroregionalnej dla obszaru Karpat. W odpowiedzi na to pytania KE wyraziła zadowolenie z inicjatywy na rzecz ściślejszej współpracy transgranicznej, jak również poparcie Komitetu Regionów dla strategii makroregionalnych jako takich.

W Pradze przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz mówił także o szeregu inicjatyw, które województwo podkarpackie podjęło na rzecz utworzenia Strategii Karpackiej. Jedną z nich jest realizacja projektu „Szlak karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”. We współpracy z Sekretariatem Konwencji Karpackiej z siedzibą w Wiedniu, Województwo Podkarpackie, w ramach utworzonego konsorcjum jako Lider Projektu, wraz z pozostałymi partnerami z: Norwegii. Liechtenstein, Ukrainy, Republiki Słowackiej, Republiki Czeskiej, Republiki Serbii, Węgier oraz Rumunii, w dniu 30 czerwca 2018r. złożyło wniosek o dotację na projekt ponadnarodowy. Celem tego projektu jest promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat poprzez lepszą współpracę regionalną, budowanie potencjału i wymianę wiedzy, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego lokalnym społecznościom. W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19, rozpoczęcie realizacji projektu zostało przesunięte na styczeń 2021 roku i szacuje się, że potrwa 36 miesięcy.

Aleksandra Gorzelak –Nieduży
Biuro prasowe UMWP