191028 ROF

W urzędzie marszałkowskim została podpisana umowa na realizację projektu, który zakłada  opracowanie Strategii Przestrzennej w gminach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF). Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 5 mln złotych. Umowę podpisała w imieniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju podsekretarz stanu Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz marszałek Władysław Ortyl i wicemarszałek Ewa Draus.

Dzisiejsza umowa to efekt Inicjatywy Catching–up Regions 2, która została zainicjowana w 2016 roku. Uczestniczyły w niej: Komisja Europejska, Bank Światowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Województwo Podkarpackie. Bank Światowy stwierdził wówczas, że jednym z wyzwań które stoją przed rozwojem woj. podkarpackim jest dobre planowane przestrzenne. Ma to zmienić właśnie strategia przestrzenna. 

Mówimy o opracowaniu masterplanu czyli stworzeniu tzw. strategii rozwoju przestrzennego. Strategia będzie miała na celu uporządkować tereny w 13 gminach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu będziemy mogli mówić o braku chaosu, a dzięki poprawnemu planowaniu przestrzennemu, będziemy mogli mówić o zadowolonych mieszkańcach, którzy będą skracać swój czas przejazdu, którzy będą mieli lepszy dostęp do usług  – mówiła przed podpisaniem umowy Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

To bardzo ważny dokument, którego w przestrzeni Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nie było. A ten obszar nie może się rozwijać w sposób spontaniczny, dowolny. Musi się rozwijać w sposób skoordynowany, bo jest zbyt ważnym miejscem dla rozwoju gospodarczego całego Podkarpacia – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Jest to duży i ważny krok, który buduje obszar pełniący funkcje regionalne i ponadregionalne. W pierwszych działaniach będziemy budować odpowiednie instrumenty czyli najpierw powstaną bazy informacji przestrzennych ze wszystkich 13 gmin, które zostaną zintegrowane i powstaną też instrumenty polegające na wspomaganiu zarządzania przestrzenią w tym obszarze – podkreślała wicemarszałek Ewa Draus.

Projekt, na który zostało podpisane porozumienie nosi nazwę: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. w Strategii Przestrzennej ROF zawarte będą ustalenia dotyczące przestrzeni, które będą respektowane na poziomie gmin w ramach ich prac dotyczących planowania przestrzennego. Pozwoli to na ograniczenie istniejących konfliktów na styku granic gmin oraz wprowadzi mechanizm stabilności planowania przestrzennego.

Jednym z kluczowych elementów projektu jest poprawa zarzadzania przestrzenią, w tym wolnymi gruntami oraz przeznaczenie tych gruntów pod nowe inwestycje. Nowe inwestycje natomiast przekładają się na nowe miejsca pracy oraz możliwości rozwoju regionu. Na terenie ROF dochodzi do sytuacji, w której strefy aktywności gospodarczej znajdują się na terenie kilku gmin jednocześnie. Bez koordynacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym dalszy rozwój może być znacznie utrudniony - podkreślali zgodnie podpisujący umowę.

W ramach projektu powstanie:

  • system umożliwiający integrację baz danych przestrzennych w gminach,
  • wspólny mechanizm zarządzania przestrzenią,
  • włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego, w tym konsultacji społecznych i opiniowania,
  • strategia przestrzenna, która będzie narzędziem wyznaczania funkcji określonych obszarów w ramach ROF.

Ważnym elementem projektu ma być wsparcie kompetencyjne dla samorządów gminnych w zakresie planowania przestrzennego.

Wypracowane w ramach projektu rozwiązania będą mogły być promowane w innych częściach regionu – podkreślał na konferencji marszałek Władysław Ortyl.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość wynosi 5 387 024,00 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 5 079 424,93 zł (94,29%), zaś budżet państwa 307 599,07 zł (5,71%).

Monika Konopka
Sebastian Kieszkowski
Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP